Rada naukowa

Rada Naukowa jest stałym organem Stowarzyszenia.

Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym w zakresie działalności statutowej oraz w sprawach związanych ze współpracą z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwem Sprawiedliwości, Instytutem Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła w Warszawie, jednostkami samorządu terytorialnego, uczelniami wyższymi na rzecz rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Polsce.

Rada Naukowa uprawniona jest do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia.

  • Pierwsze posiedzenie RN odbyło się w dn. 17 czerwca br. w Olszewnicy Nowej k. Warszawy

Menu