Trenerzy

mgr MBA Robert Wilczek

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, absolwent studiów podyplomowych: MBA, Zarządzanie Projektami, Zarządzanie Oświatą. Były pracownik samorządowy, zajmujący się obszarem żłobków, klubów dziecięcych, dziennych opiekunów i polityki społecznej. Były Dyrektor Administracyjny Uczelni Wyższych w Warszawie, Pełnomocnik Rektora Wyższej Uczelni ds. rozwoju i promocji. Założyciel oraz Prezes I Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych. Trener z zakresu zarządzania instytucjami opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Prowadzi kontrolę żłobków i klubów dziecięcych na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego oraz szkolenia, m.in. dla pracowników samorządowych, którzy pełnią nadzór nad żłobkami i klubami dziecięcymi. Założyciel pierwszego w Polsce czasopisma, dedykowanego dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ,,Bibliotek Opiekuna Malucha”. Inicjator projektów na rzecz rozwoju żłobków i klubów dziecięcych oraz projektów żywieniowych przy współpracy z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładem Higieny. Współpracuje z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej oraz z jednostkami samorządu terytorialnego, poprzez realizowanie wspólnych przedsięwzięć.

mgr inż. Bartosz Rakowski

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz Politechniki Łódzkiej. Specjalista w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, a od 7 lat również specjalista ds. BHP. Mgr inż. Bezpieczeństwa Pożarowego. Członek Zarządu Stowarzyszenia.

mgr Anna Anuszkiewicz – Myć

Pedagog Specjalny, Terapeuta Integracji Sensorycznej, specjalizująca się we wczesnym wspomaganiu rozwoju małego dziecka. Od ponad 10 lat pracuje z osobami z różnego rodzaju trudnościami i ich rodzinami (m.in. dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, całościowymi zaburzeniami w rozwoju, specyficznymi trudnościami w uczeniu się). Koordynuje pracą terapeutów w ramach zespołu wczesnego wspomagania rozwoju w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, gdzie zajmuje się na co dzień szeroko pojętą diagnozą, terapią, prowadzeniem instruktaży dla rodzin zdiagnozowanych dzieci, konsultacjami. Jest czynnym terapeutą, prowadzącym zajęcia dla najmłodszych pacjentów i ich rodzin. Prowadzi również szkolenia z zakresu: wczesnego wykrywania zaburzeń wieku dziecięcego, funkcjonowania dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, wykrywania nieprawidłowości w zakresie integracji sensorycznej, wprowadzania elementów SI do codziennej pracy w żłobkach i przedszkolach, strategii radzenia sobie z zachowaniami trudnymi. Zajmuje się również prowadzeniem warsztatów podnoszących kompetencje wychowawcze dla rodziców. Pełnomocnik I Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych ds. metodycznych.

mgr inż. Anna Tarczewska

Pracownik Żywienia Dzieci i Młodzieży w Instytucie Żywności i Żywienia. Współrealizator zadań w programach zwalczania nadwagi i otyłości oraz promowania nawyków prozdrowotnych. Wykładowca w kształceniu podyplomowym, prowadzi wykłady i warsztaty popularyzujące zasady prawidłowego żywienia wśród dzieci, młodzieży i ich rodziców. Autor publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu sposobu żywienia i stanu odżywiania dzieci i młodzieży. Członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Ekspert Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej.

mgr Monika Żukowska

Certyfikowany trener – szkoleniowiec. Posiada zdolność w nawiązaniu dobrego kontaktu, rozpoznawania potrzeb i emocji u innych osób oraz umiejętność słuchania ze zrozumieniem, koncentracji uwagi na drugiej osobie, dostosowania języka do odbiorców. Absolwentka studiów magisterskich Akademii Humanistycznej w Pułtusku na kierunku pedagogiki, studiów na Uniwersytecie Warszawskim SWPS na kierunku „Praktyczna psychologia motywacji”. W Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie silnie ugruntowała warsztat trenerski. Prowadzone szkolenia to pełen energii, świetnie wykorzystany czas. Realizuje szkolenia i warsztaty dla żłobków – wspólna praca gruntująca nową wiedzę i wymiana doświadczeń – to nowy wymiar nauczania osób dorosłych. Poprzez warsztatowe działania i gry, które są metaforami codziennej pracy, uczestnicy pogłębiają wiedzę, a czasem zmieniają nie tylko nawyki w pracy, ale też swoje życie.

mgr Beata Kuca

Neurologopeda kliniczny, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej. Od 8 lat pracuje z dziećmi (m.in. w klubach dziecięcych, żłobkach, przedszkolach, placówkach służby zdrowia), szczególnie z dziećmi w wieku do lat 3. Przez 6 lat kierowała pracą klubu dziecięcego. Doktorantka Wydziału Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Jej zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim instytucji wczesnej edukacji i opieki. Jest czynnym terapeutą, prowadzącym zajęcia dla najmłodszych pacjentów i ich rodziców. Prowadzi różnorodne szkolenia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, przede wszystkim dla opiekunów dzieci do lat 3, a także warsztaty podnoszące kompetencje wychowawcze dla rodziców.

mgr Ewelina Chylak

Oligofrenopedagog, certyfikowany terapeuta zajęciowy metody Snoezelen I stopnia, starszy opiekun dziecięcy w żłobku (staż pracy 10 lat), nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, uczestnik licznych kursów (bajkoterapia, muzykoterapia, logorytmika, metoda Klanzy, inteligencje wielorakie itd.). Utworzyła Salę Doświadczania Świata w Żłobku Miejski z Oddziałami Integracyjnymi Tuptuś w Rawie Mazowieckiej, w którym prowadzi zajęcia.

mgr inż. Joanna Jaczewska Schuetz

Specjalista ds. żywienia, dietetyk, ekspert Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej. Współrealizator działań w programach zwalczania nadwagi i otyłości oraz promowania nawyków prozdrowotnych. Realizator działań w projektach związanych z edukacją żywieniową dzieci i młodzieży oraz rodziców. Konsultant merytoryczny z zakresu edukacji żywieniowej. Autor publikacji naukowych i popularnonaukowych dotyczących m.in. prawidłowego żywienia oraz stanu odżywienia dzieci i młodzieży. Realizator wykładów i warsztatów popularyzujących zasady prawidłowego żywienia. Wieloletni pracownik Instytutu Żywności i Żywienia (obecnie Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny). Współpracuje z I Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych w zakresie realizacji projektów żywieniowych skierowanych do żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli i szkół.

mgr Kinga Klejment

Trener Rozwoju Osobistego i Biznesowego. Certyfikowany Trenerem STRUCTOGRAM Polska. Założycielka Grupy dla Kobiet „STREFA SILNYCH KOBIET” oraz Prezes Fundacji Strefa Siły. Magister prawa oraz przedsiębiorca z wieloletnim stażem. W 2004 roku ukończyła Europejską Wyższą Szkołę Prawa i Administracji. Prowadzi szkolenia z kompetencji miękkich, wykorzystując w swojej pracy coaching oraz umiejętności trenera facilitatora.

mgr Marta Kaźmierczak

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów podyplomowych w zakresie administracji i zarządzania dla kadry kierowniczej administracji publicznej. Od 2005 r. pracownik Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – pracownik publicznych służb zatrudnienia w Oddziale Nadzoru Rynku Pracy, pracownik Oddziału do Spraw Rodziny, trener wewnętrzny w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi. Od 2015 r. Koordynator w województwie łódzkim Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch + (zadania począwszy od zgłaszania uwag do przesyłanego przez MRPiPS projektu programu, poprzez rozpatrywanie ofert konkursowych, przygotowywanie umów w zakresie Programu do rozliczenia Beneficjentów). Przewodnicząca, powołanego Zarządzeniem Wojewody Łódzkiego, Zespołu ds. oceny ofert składanych w ramach Programu Maluch +. Od. 1 kwietnia 2019 r. pełni funkcję Zastępcy Kierownika Oddziału do Spraw Rodziny.

mgr Sylwia Szczepańska

Terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta dzieci z Autyzmem / Zespołem Aspergera . Od 5 lat opiekun dziecięcy w żłobku. Ukończyła certyfikowany kurs I stopnia MRR wg. Weroniki Sherborne.

mgr Artur Maciejewski

Pracuje jako nauczyciel muzyki, rytmiki i języka angielskiego. Jest czynnym muzykiem, pianistą i akordeonistą. W swojej karierze muzycznej miał okazję współpracować z gwiazdami muzyki klasycznej, jak i rozrywkowej (Vadim Brodski, Robert Gawliński). W 2010 roku nagrywał partie akordeonu do piosenki skomponowanej na krajowe eliminacje cypryjskiej Eurowizji. Jako akordeonista brał udział w wielu projektach muzycznych w Polsce (OPPA), USA. Koncertował w duecie ze skrzypaczką na Bliskim Wschodzie (Good morning Kuwait, TV Bahrajn) oraz w Puerto Rico i wielu krajach europejskich. Po powrocie do Polski zajmuje się edukacją muzyczną dzieci w żłobkach, klubach, przedszkolach i szkołach. Do edukacji muzycznej z powodzeniem wprowadza nowoczesne technologie (programowanie muzyki na iPadach w programie Garage Band), instrumenty akustyczne oraz elektroniczne. Zrealizował wiele projektów m.in. projekty interdyscyplinarne – Zakazane Piosenki, Erasmus -Soci@ll, prowadził szkolenia z programowania muzyki dla nauczycieli oraz warsztaty muzyczne dla dzieci. Jest organizatorem wielu koncertów, warsztatów wokalnych i emisji głosu. Autor piosenek dla dzieci w wieku do lat 3 i dzieci w przedszkolach. W 2017 roku został wybrany Nauczycielem Muzyki w Polsce w konkursie PSEiAM. Zdobył także nagrodę specjalną Muzykoteki Szkolnej.

mgr Magdalena Dmitruk

Absolwentka psychologii w ramach studiów międzywydziałowych na Uniwersytecie Warszawskim. Odbyła szkolenia między innymi z zakresu wiedzy o zaburzeniach rozwoju, komunikacji alternatywnej, prowadzenia treningów TUS, rozwijania komunikacji. Pracuje w przedszkolu terapeutycznym z dziećmi z zaburzeniami rozwoju, prowadząc zajęcia indywidualne i grupowe, a także współtworzyła warsztaty rozwijania umiejętności wychowawczych dla rodziców. Doświadczenie w sferze pomocy psychologicznej zdobywała także w poradni psychologiczno – pedagogicznej, prowadząc zajęcia WWR oraz w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Stale dokształca się w zakresie wychowania, rozwoju dzieci, samoregulacji.

mgr inż. Anna Radzewicz

Mgr inż technologii żywności i żywienia człowieka. Ukończyła studia podyplomowe Menedżer Jakości oraz studia podyplomowe Bezpieczeństwo żywności i żywienia. Posiada certyfikat audytora. Pracuje zawodowo jaki Kierownik Oddziału Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia w PSSE.

mgr Beata Bień

Neurologopedia, logopeda, pedagog, pedagog specjalny. Od 17 lat pracuje z dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi w wielu obszarach ich rozwoju w kontekście komunikacji. Doświadczenie w diagnozowaniu i terapii dzieci zarówno z prostymi wadami wymowy, jak i z trudnościami w zakresie podstawowych umiejętności niezbędnych do komunikowania się. Wyznaje przekonanie, że każde dziecko jest niepowtarzalnym wyzwaniem z indywidualnymi potrzebami, choć istnieją zasady uczenia się wspólne wszystkim.

mgr Joanna Wilk

Certyfikowany Edukator Pozytywnej Dyscypliny dla Rodziców. Z wykształcenia oligofrenopedagog oraz nauczyciel wychowania przedszkolnego. Przez wiele lat pracowała na stanowisku koordynatora oraz nauczyciela w Niepublicznym Przedszkolu Caritas Archidiecezji Krakowskiej w Raciborowicach k/Krakowa. Tworzy w sieci przestrzeń o nazwie Rodzicielski Szlak, w której wspiera rodziców i nauczycieli pragnących budować z dziećmi relacje w duchu Pozytywnej Dyscypliny.

mgr Ewelina Mikulska

Psycholog kliniczny, psycholog dziecięcy, terapeuta dzieci i młodzieży. Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Filologii Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła szkolenia z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, Terapii i edukacji dzieci z Autyzmem, Rozwoju technik uczenia się, Terapii dzieci z zaburzeniami zachowania, Edukacji i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Specjalizuje się w pomocy psychologicznej dzieciom i ich rodzicom, w tym z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju. Prowadzi poradnictwo psychologiczne, diagnozę i terapię dzieci oraz młodzieży przejawiających zaburzenia zachowania, zaburzenia nastroju, trudności z uczeniem się. Prowadzi psychoedukację oraz szkolenia i warsztaty z zakresu umiejętności komunikacyjnych, wychowawczych i rozwoju osobistego. W swojej pracy ceni podejście systemowe oraz łączy różne nurty terapeutyczne, starając się dostosować je do potrzeb dziecka i jego rodziny. Pracuje głównie w oparciu o idee Rodzicielstwa Bliskości, Porozumienia bez Przemocy M.B. Rosenberga, pracy z ciałem, w oparciu o Trening Zastępowania Agresji.

Menu