Specjaliści

mgr MBA Robert Wilczek

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, absolwent studiów podyplomowych i kursów: MBA (Fachhochschule des Mittelstands Bielefeld), Zarządzanie Projektami, Zarządzanie Oświatą, Coaching z psychologią, Porozumienie bez przemocy wg metody Marshalla Rosenbegra. Pełnił funkcję Dyrektora Uczelni Wyższych w Warszawie i Pełnomocnik Rektora Wyższej Uczelni ds. rozwoju. Założyciel oraz Prezes I Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych, Dyrektor Akademii Oświaty, Placówki Kształcenia Ustawicznego. Inicjator projektów i programów edukacyjno-profilaktycznych w zakresie polityki rodzinnej, polityki społecznej oraz projektów żywieniowych. Współpracuje z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej oraz jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć i inicjatyw z zakresu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Warsztat trenerski szkolił m.in. w PBB na Jersey, Highlands College Jersey czy Uniwersytecie WSB Merito. Przez kilka lat kierował międzynarodowym i międzykulturowym zespołem 30 osób na Jersey Channel Islands. Od 2019r. prowadzi szkolenia dla pracowników i dyrektorów żłobów i klubów dziecięcych. Prowadzi szkolenia z zakresu Porozumienia bez Przemocy, komunikacji empatycznej czy budowania zespołu.

mgr inż. Bartosz Rakowski

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz Politechniki Łódzkiej. Specjalista w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, a od 10 lat również specjalista ds. BHP. Mgr inż. Bezpieczeństwa Pożarowego. Członek Zarządu Stowarzyszenia.

mgr Anna Anuszkiewicz – Myć

Pedagog Specjalny, Terapeuta Integracji Sensorycznej, specjalizująca się we wczesnym wspomaganiu rozwoju małego dziecka. Od kilkunastu lat pracuje z osobami z różnego rodzaju trudnościami i ich rodzinami (m.in. dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, całościowymi zaburzeniami w rozwoju, specyficznymi trudnościami w uczeniu się). Koordynowała pracą terapeutów w ramach zespołu wczesnego wspomagania rozwoju w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Jest czynnym terapeutą, prowadzącym zajęcia dla najmłodszych pacjentów i ich rodzin. Prowadzi również szkolenia z zakresu: wczesnego wykrywania zaburzeń wieku dziecięcego, funkcjonowania dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, wykrywania nieprawidłowości w zakresie integracji sensorycznej, wprowadzania elementów SI do codziennej pracy w żłobkach i przedszkolach, strategii radzenia sobie z zachowaniami trudnymi. Zajmuje się również prowadzeniem warsztatów podnoszących kompetencje wychowawcze dla rodziców.

dr Anna Taraszewska

Doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Prowadząca i współprowadząca wykłady oraz warsztaty popularyzujące zasady prawidłowego żywienia wśród dzieci, młodzieży i ich rodziców, realizatorów żywienia zbiorowego w przedszkolach i szkołach, pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Autorka i współautorka publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu dietoprofilaktyki i dietoterapii chorób niezakaźnych oraz prawidłowego żywienia i stanu odżywienia dzieci, młodzieży i dorosłych. Współrealizatorka zadań w krajowych programach zwalczania nadwagi, otyłości i promowania nawyków prozdrowotnych. Wieloletnia ekspertka dawnego Instytutu Żywności i Żywienia włączonego do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH-PIB. Członkini Polskiego Towarzystwa Dietetyki.

mgr Beata Kuca

Pedagog, neurologopeda kliniczny, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej, nauczyciel akademicki. Od ponad dekady pracuje z dziećmi, przez kilka lat prowadziła klub dziecięcy, jest praktykiem, ale prowadzi również badania naukowe w obszarze opieki i edukacji najmłodszych dzieci.

mgr Ewelina Chylak

Oligofrenopedagog, certyfikowany terapeuta zajęciowy metody Snoezelen I stopnia, starszy opiekun dziecięcy w żłobku (staż pracy 12 lat), nauczyciel wychowania przedszkolnego, uczestnik licznych kursów (bajkoterapia, muzykoterapia, logorytmika, metoda Klanzy, inteligencje wielorakie itd.). Utworzyła Salę Doświadczania Świata w Żłobku Miejski z Oddziałami Integracyjnymi Tuptuś w Rawie Mazowieckiej, w którym prowadzi zajęcia.

mgr inż. Joanna Jaczewska – Schuetz

Dietetyk, konsultant merytoryczny z zakresu edukacji żywieniowej. Współrealizator działań w programach zwalczania nadwagi i otyłości oraz promowania nawyków prozdrowotnych. Realizator projektów związanych z edukacją żywieniową dzieci i młodzieży oraz rodziców. Autorka publikacji naukowych i popularnonaukowych dotyczących m.in. prawidłowego żywienia i stanu odżywienia dzieci. Realizator wykładów i warsztatów popularyzujących zasady prawidłowego żywienia wśród pracowników żłobków, przedszkoli, szkół. Wieloletni pracownik Instytutu Żywności i Żywienia (obecnie Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – PIB).

mgr Marta Kaźmierczak

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów podyplomowych w zakresie administracji i zarządzania dla kadry kierowniczej administracji publicznej. Od 2005 r. pracownik Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – pracownik publicznych służb zatrudnienia w Oddziale Nadzoru Rynku Pracy, pracownik Oddziału do Spraw Rodziny, trener wewnętrzny w ŁUW w Łodzi. Od 2015 r. Koordynator w województwie łódzkim Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch +. Przewodnicząca Zespołu ds. oceny ofert składanych w ramach Programu Maluch +. Od 2021 r. Kierownik oddziału ds. rodziny w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej ŁUW w Łodzi.

mgr Sylwia Szczepańska

Terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta dzieci z Autyzmem lub Zespołem Aspergera, pedagog opiekuńczo-wychowawczy, starszy opiekun dziecięcy w żłobku, uczestnik kursu I stopnia „Ruch Rozwijający wg Weroniki Sherborne” oraz licznych szkoleń i kursów z zakresu Integracji Sensorycznej (np. audiowizualna stymulacja AVS, procesy samoregulacji niemowląt, przetrwałe odruchy). Ukończyła studia o kierunku Rehabilitacja dzieci i niemowląt oraz liczne kursy z zakresu rehabilitacji dzieci (np: Chód na palcach w wieku rozwojowym, płaskostopie w wieku żłobkowym).

mgr Artur Maciejewski

Pracuje jako nauczyciel muzyki, rytmiki i języka angielskiego. Jest czynnym muzykiem, pianistą i akordeonistą. W swojej karierze muzycznej miał okazję współpracować z gwiazdami muzyki klasycznej, jak i rozrywkowej (Vadim Brodski, Robert Gawliński). W 2010 roku nagrywał partie akordeonu do piosenki skomponowanej na krajowe eliminacje cypryjskiej Eurowizji. Jako akordeonista brał udział w wielu projektach muzycznych w Polsce (OPPA), USA. Koncertował w duecie ze skrzypaczką na Bliskim Wschodzie (Good morning Kuwait, TV Bahrajn) oraz w Puerto Rico i wielu krajach europejskich. Po powrocie do Polski zajmuje się edukacją muzyczną dzieci w żłobkach, klubach, przedszkolach i szkołach. Do edukacji muzycznej z powodzeniem wprowadza nowoczesne technologie (programowanie muzyki na iPadach w programie Garage Band), instrumenty akustyczne oraz elektroniczne. Zrealizował wiele projektów m.in. projekty interdyscyplinarne – Zakazane Piosenki, Erasmus -Soci@ll, prowadził szkolenia z programowania muzyki dla nauczycieli oraz warsztaty muzyczne dla dzieci. Jest organizatorem wielu koncertów, warsztatów wokalnych i emisji głosu. Autor piosenek dla dzieci w wieku do lat 3 i dzieci w przedszkolach. W 2017 roku został wybrany Nauczycielem Muzyki w Polsce w konkursie PSEiAM. Zdobył także nagrodę specjalną Muzykoteki Szkolnej.

mgr inż. Anna Radzewicz

Mgr inż. technologii żywności i żywienia człowieka. Ukończyła studia podyplomowe „Menedżer Jakości” na UWM w Olsztynie z uzyskanym certyfikatem auditora wewnętrznego HACCP wydanym przez SGS Polska oraz studia podyplomowe „Bezpieczeństwo żywności i żywienia” zrealizowane w Instytucie Żywności i Żywienia w Warszawie. Długoletni pracownik Inspekcji Sanitarnej, od 2008 r. Kierownik Oddziału Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia.

mgr Joanna Wilk

Certyfikowana Edukatorka Pozytywnej Dyscypliny dla rodziców i specjalistów okresu wczesnodziecięcego, pedagożka, wieloletnia nauczycielka wychowania przedszkolnego, twórczyni przestrzeni wsparcia rodzicielstwa i edukacji na FB pod nazwą: Pozytywna Dyscyplina w rodzinie i edukacji – Joanna Wilk.

mgr Ewelina Mikulska

Ukończyła psychologię w specjalności klinicznej i dziecięcej oraz polonistykę. Dodatkowo szkoliła się w zakresie terapii pedagogicznej, wczesnego wspomagania rozwoju, edukacji i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i neuropsychologii. Jest wieloletnim psychologiem szkolnym i psychologiem pracującym w żłobku. Wspiera placówki edukacyjne szkoląc kadrę i prowadząc konsultacje. Prowadzi poradnictwo psychologiczne, diagnozę i terapię dzieci i młodzieży przejawiających nieprawidłowości w rozwoju intelektualnym, zaburzenia zachowania, zaburzenia nastroju, trudności z uczeniem się. Prowadzi warsztaty psychoedukacji oraz szkolenia z zakresu umiejętności komunikacyjnych, wychowawczych i rozwoju osobistego. Od 15 lat doradza rodzicom i nauczycielom jak tworzyć wspierające relacje z dziećmi oparte na szacunku i akceptacji. Pracuje w podejściu humanistycznym i systemowym, głównie w oparciu o idee Rodzicielstwa Bliskości i Porozumienia bez Przemocy M.B. Rosenberga, ale również elementów integracji sensorycznej, Metody Dobrego Startu, Treningu Zastępowania Agresji, Mindfullness, Metody Weroniki Sherborne. W swojej pracy kieruje się zasadą szacunku do indywidualności pacjentów, koncentracją na zasobach oraz wiarą w to, że każdy człowiek jest zdolny do rozwoju i wzrostu oraz zmiany swojej sytuacji na lepsze.

mgr Agnieszka Kozak

Psycholożka, psychoterapeutka poznawczo – behawioralna. Na co dzień pracuje w ośrodku psychoterapeutycznym prowadząc procesy psychoterapeutyczne osób dorosłych. Przez kilka lat pracowała jako psycholog we Wrocławskim Zespole Żłobków wspierając rodziców, opiekunów, kierowników i dzieci. Prowadzi konsultacje rodzicielskie, grupy wsparcia oraz warsztaty psychoedukacyjne. Prowadzi szkolenia z zakresu radzenia sobie ze stresem, przeciwdziałania przemocy, treningu zastępowania agresji,komunikacji empatycznej, regulacji emocji u maluchów oraz osób dorosłych, norm rozwojowych oraz trudności/ zaburzeń rozwojowych dzieci do lat 3. Wspólnie ze Stowarzyszeniem utworzyła program “Świadomy wybór na początek”, który ma na celu oddziaływania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania zachowaniom przemocowym. Prywatnie uwielbia spędzać czas z bliskimi, piec ciasta, podróżować oraz oglądać filmy.

mgr Damian Skalski

Absolwent Mazowieckiej Uczelni Medycznej na kierunku Fizjoterapia. Pracuje jako fizjoterapeuta dziecięcy. W swojej pracy wykorzystuje techniki NDT- Bobath. Zwycięzca III miejsca w plebiscycie Gazety Współczesnej oraz Kuriera Porannego w kategorii Fizjoterapeuta Roku na Podlasiu w 2019 r.

mgr Marta Możdżeń-Kłos

Psycholog, psychoterapeutka, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła Roczne Studium Interwencji Kryzysowej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii, Studia Zawodowe Coachingu Mukoid Institute’s Proffesional Coach Training w Instytucie Mukoid oraz kurs podstawowy i zaawansowany psychoterapii systemowej indywidualnej, par i rodzin w WTTS w Poznaniu. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Gminnego Żłobka w Żmigrodzie oraz Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego w Żmigrodzie. Jest psychologiem w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Prusicach. Certyfikowany Edukator Pozytywnej Dyscypliny. Prowadzi treningi kompetencji społecznych oraz treningi kompetencji wychowawczych dla rodziców. Świadczy profesjonalną pomoc psychologiczną opartą na wiedzy i doświadczeniu, gdzie naczelną wartością jest dobro drugiego człowieka. Pasjonatka rozwoju osobistego, motywowania pracowników i komunikacji interpersonalnej.

mgr Żaneta Jankowska – Dołoto

Logopeda, trener Sensoplastyki I Stopnia, starszy opiekun dziecięcy w żłobku, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, pedagog opiekuńczo–wychowawczy, uczestnik licznych kursów (np. logorytmika, metoda Klanzy) i szkoleń z zakresu wczesnej interwencji logopedycznej.

mgr inż. Anna Motak

Technolog żywności i żywienia, praktyk i specjalista w zakresie zagadnień dotyczących żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży. Związana ze żłobkami, przedszkolami i szkołami od 2009 roku w zakresie przeprowadzania autorskich szkoleń, układania jadłospisów i wdrażania systemu HACCP. Łączy wiedzę z zakresu żywienia i obowiązujących przepisów prawa żywieniowego. Obecnie na stanowisku koordynatora żywienia i HACCP Wrocławskiego Zespołu Żłobków, gdzie wspiera 18. placówek w zakresie zamówień publicznych, realizacji umowów z dostawcami, układania jadłsopisów oraz realizacji norm żywieniowych. Dba o bezpieczeństwo produkowanych posiłków, aktualizując procedury sanitarne i systemowe. Przeprowadza audyty HACCP w publicznych i niepublicznych żłobkach, przedszkolach, szkołach, bursach oraz ośrodkach wychowawczych. Tworzy plany technologiczne dla firm cateringowych. Prelegent i trener szkoleń z zakresu żywienia dzieci, bezpieczeństwa żywności oraz prawa zamówień publicznych.

mgr Łukasz Łyczkowski

Były dziennikarz oraz prezenter. Obecnie PR-owiec ze specjalizacją sport, tech oraz brand. Ma doświadczenie agencyjne przy współpracy z największymi międzynarodowymi markami, takimi jak: Uber, nc+/CANAL+, Huawei, Samsung, Adidas, Coca-Cola, Powerade, Reebok, Spartan Race czy Veolia. W Avant Model School prowadzi szkolenia z zakresu budowania wizerunku i marki osobistej. Absolwent m.in. kierunku „Kształcenie Głosu i Mowy”. Prowadzi swój kanał na YouTubie „Mister PR”, na którym porusza m.in. zagadanienia kryzysów wizerunkowych.

dr Anna Mikler-Chwastek

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Małego Dziecka w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Autorka wielu publikacji dotyczących rozwoju małego dziecka, które ukazały się jako monografie, artykuły w czasopismach punktowanych, rozdziały w monografiach naukowych oraz publikacjach popularyzujących wiedzę. Prowadzi szkolenia dla kadry żłobkowej i przedszkolnej w zakresu rozwoju dzieci. Specjalizuje się w tematyce dotyczącej: prawidłowości i zaburzeń rozwoju psychoruchowego; nabywania przez małe dzieci kompetencji w zakresie samodzielności elementarnej; roli aktywności ruchowej dla rozwoju psychoruchowego; wspomagania rozwoju dzieci w obszarze motoryki małej – elementy terapii ręki.

mgr Anna Karowicz

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, neurologopeda, pedagog, wykładowca akademicki w Akademii Nauk Stefana Batorego w Skierniewicach, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej. Zwolenniczka multidyscyplinarnej współpracy i holistycznego spojrzenia na terapię logopedyczną. Ekspertka Radia Zet i portalu ABC Zdrowie. Uczestniczka licznych konferencji i autorka artykułów naukowych dotyczących między innymi współpracy logopedy z pedagogiem, wczesnej interwencji logopedycznej i sytuacji logopedów w czasie pandemii wirusa Covid-19. Uczestniczka licznych szkoleń dotyczących m.in. masażu logopedycznego, elektrostymulacji, tapingu logopedycznego, SMURF, karmienia terapeutycznego, wczesnej interwencji logopedycznej i wielu innych. Jest członkinią Kapituły Planszowa Gra Roku oraz współpracuje przy tworzeniu gier edukacyjnych. Terapię logopedyczną prowadzi przez zabawę korzystając przede wszystkim z gier planszowych. W internecie można ją znaleźć jako Logopeda Ukulele ze względu na miłość do tego instrumentu i wykorzystywanie go w terapii logopedycznej.

mgr Angelika Świerczyńska

Radca prawny, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Łodzi. Specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych oraz organizacji pozarządowych. Jej zainteresowania zawodowe obejmują w szczególności prawo cywilne, prawo zamówień publicznych, prawo pracy, prawo gospodarcze oraz prawo oświatowe. Od kilku lat współpracuje ze Stowarzyszeniem zarówno w zakresie obsługi prawnej, jak i prowadzenia szkoleń o tematyce prawnej.

mgr Barbara Robak

Posiada blisko 30 – letnie doświadczenie w pracy w samorządzie gminnym i powiatowym oraz z jednostkami sektora finansów publicznych. Wdrażała Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko w województwie łódzkim. Była odpowiedzialna za funkcjonowanie I i II poziomu kontroli zarządczej w gminie Rokiciny. Nadzorowała oświatę, kulturę i sport w powiecie tomaszowskim. Zajmowała się również kontrolą wewnętrzną i kontrolą zarządczą w starostwie i powiecie piotrkowskim. Obecnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem na szkoleniach. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła również Podyplomowe Studia Audytu, Kontroli Zarządczej i Rachunkowości. Posiada certyfikat kontrolera wewnętrznego wydany przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej.

dr Aneta Jegier

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Małego Dziecka w Akademii Pedagogiki Specjalnej, kierownik żłobka publicznego w Warszawie, trener umiejętności społecznych (TUS). Zajmuje się problematyką opieki, wychowania i edukacji dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym oraz innowacjami pedagogicznymi w obszarze relacji dorosły – dziecko. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla nauczycieli i rodziców małych dzieci. Opracowuje pomoce dydaktyczne i narzędzia diagnostyczne, współpracując z wydawnictwami edukacyjnymi. Autorka książek i artykułów dotyczących wspomagania dzieci w dobrym funkcjonowaniu w żłobku i przedszkolu. Będąc żoną i mamą docenia uroki każdej wspólnej chwili oraz czerpie energię do realizacji osobistych i zawodowych celów.

mgr Michał Podgórski

Ratownik medyczny z kilkunastoletnim doświadczeniem, profesjonalny instruktor pierwszej pomocy. Absolwent studiów magisterskich na kierunku ratownictwo medyczne Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Wszystkie prowadzone przez niego szkolenia są dynamiczne i ciekawe oraz z dużą dawką humoru, tak aby maksymalnie uprzyjemnić zdobywanie nowych umiejętności. Podczas nauczania wykorzystuje prawdziwe przedmioty medycyny ratunkowej np. chusty trójkątne, apteczki czy koce termiczne, które są często wykorzystywane w pierwszej pomocy.

mgr Małgorzata Juszczak-Kapusta

Psycholog dziecięcy, pedagog, terapeutka wczesnej interwencji. Odbyła także dodatkowe kursy i szkolenia z zakresu m.in. Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne czy dwustopniowe szkolenie z integracji sensorycznej organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej. Na co dzień pracuje w Ośrodku Wczesnej Interwencji Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zgierzu, zajmując się wsparciem rodziny oraz diagnozą i terapią dzieci przejawiających m.in. zaburzenia rozwoju, opóźnienie w rozwoju psychoruchowym, trudności komunikacyjne, zaburzenia ze spektrum autyzmu, zaburzenia emocji i zachowania.

mgr Martyna Banasiak – Binięda

Pedagog i terapeuta Integracji Sensorycznej w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.  Absolwentka pedagogiki wspierającej oraz oligofrenopedagogiki na Uniwersytecie Łódzkim oraz absolwentka Wczesnej Interwencji Terapeutycznej na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Od 10 lat pracuje w Ośrodku Wczesnej Interwencji PSONI Koło w Zgierzu, gdzie prowadzi zajęcia indywidualne, jak i grupowe dla dzieci i rodziców, a od roku koordynuje projekt w ramach PFRON. Pracowała także jako nauczyciel wspierający w szkole ogólnodostępnej.

dr Marta Wiśniewska

dr. n. hum. w zakresie pedagogiki, pedagog specjalny: oligofrenopedagog, logopeda, instruktor i terapeuty metody integracji sensorycznej. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w W-wie oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2003 roku pracuje z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną, ASD, zespołami neurologicznymi. Nauczyciel dyplomowany – specjalista w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 213 w Warszawie, wykładowca w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, konsultant w Ośrodku Rozwoju Psychoruchowego IN-Senti i w Nieodpłatnym Punkcie Konsultacyjnym SI przy PSTIS. Autorka wielu publikacji poświęconych diagnozie i terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, w tym Profilu Sensorycznego Dziecka (PSD), Skali do oceny wrażliwości kompleksu ustno-twarzowego (SWOKUT) oraz artykułów punktowanych (m.in. Psychiatria – Medycyna Praktyczna, Pediatra Polska, Postępy Neonatologii). Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się m.in. na diagnozie i terapii rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia nieprawidłowości procesów sensoryczno-motorycznych dla całościowego funkcjonowania, diecie sensorycznej, trudnych zachowaniach. Obecnie zajmuje się diagnozą zaburzeń przetwarzania sensorycznego u osób dorosłych. W latach 2008-2014 prezeska Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. W latach 2008-2015 redaktorka krajowa, a w latach 2019-2023 redaktorka naczelna kwartalnika INTEGRACJA SENSORYCZNA. Od 2005 roku prowadzi autorskie warsztaty dla rodziców z zakresu integracji sensorycznej oraz warsztaty edukacyjne dla rodziców i opiekunów dzieci z zespołem Downa (0-3 r.ż.), a od 2012 roku szkolenia I, II i III stopnia oraz webinary. Laureatka konkursu naukowego organizowanego przez Międzynarodowy Instytut Nowych Technologii przy Fundacji Promyk Słońca we Wrocławiu (2013). W 2022 roku odbyła dwumiesięczny staż w CZD w oddziale Oddział Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii. Uczestniczka wielu szkoleń, konferencji i sympozjów medycznych.

mgr Katarzyna Ryczkowska

Pedagog, terapeuta, nauczyciel przedszkolny i wczesnoszkolny, edukator Pozytywnej Dyscypliny, trener uważności dla dzieci i dorosłych. Przede wszystkim jest Mamą. Na pokładzie ma 3 dzieci w przedziale wiekowym 5-11 lat. Na co dzień prowadzi warsztaty z Pozytywnej Dyscypliny dla rodziców dzieci w wieku 0 – 18 lat oraz dla nauczycieli w szkołach, przedszkolach i żłobkach. Wspiera rodziców i nauczycieli w budowaniu relacji opartych na szacunku i zaufaniu. Jej pasją jest czytanie książek i joga. Szukając alternatywy od zwykłych ćwiczeń na zbyt małe napięcie mięśniowe u dzieci pomyślała o jodze dla dzieci i tak zaczęła się zabawa z asanami.  Ćwicząc jogę i uważność z dziećmi przede wszystkim dobrze się bawimy, jednocześnie kształtujemy poprawną postawę ciała, uczymy skupiania uwagi, koncentracji na oddechu. Na co dzień prowadzi zajęcia dla dzieci z jogi i uważności oraz szkoli nauczycieli jak wprowadzać te zajęcia w swoich grupach.

mgr Beata Maroszczuk

Neurologopedka, Terapeutka Integracji Sensorycznej, trenerka nauki czytania metodą sylabową. Pracowała ponad 30 lat w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łobzie, gdzie zajmowała się głównie pracą z dziećmi z różnymi nieprawidłowościami rozwojowymi, szczególnie w zakresie rozwoju mowy oraz dziećmi z nieprawidłowym przetwarzaniem sensorycznym. Prowadziła też Punkt Logopedyczny będący filią Ośrodka dla Dzieci, Młodzieży i Osób Dorosłych z Zaburzonym Słuchem w Szczecinie. Ma duże doświadczenie w terapii osób niesłyszących, implantowanych. Od kilku lat jest również wykładowcą w Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie. Wyznaje zasadę, że mózg jest najbardziej neuroplastyczny i „chłonny” do 3 go roku życia i dlatego tak wiele można zdziałać na tym etapie rozwojowym zarówno z dziećmi z problemami, jak i maluchami neurotypowymi.

mgr Joanna Cichoń

Pedagog specjalny, tyflopedagog, terapeuta widzenia z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi z niepelnosprawnosciami, w tym słabowidzącymi. Od lat wzbogacam wiedzę z zakresu rehabilitacji wzroku biorąc udział w specjalistycznych kursach i konferencjach. Zawodowo związana jestem m.in z Ośrodkiem Wczesnej Interwencji – do niedawna gdańskim, obecnie zgierskim. W procesie terapii niezwykle cenię holistyczne podejście do dziecka, bliską współpracę z jego rodziną i innymi specjalistami.

mgr Anna Jacel 

Neurologopeda kliniczny. Ukończyła Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na kierunku neurologopedia kliniczna, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej. Ukończyła także dwustopniowe studia magisterskie i licencjackie na kierunku logopedia i  logopedia z audiologią na Uniwersytecie Łódzkim oraz studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki. Na co dzień pracuje w interdyscyplinarnym zespole terapeutów w Ośrodku Wczesnej Interwencji PSONI Koło w Zgierzu, gdzie najbardziej ceni sobie wielospecjalistyczna opiekę dziecka oraz jego rodziny. Prowadzi terapię również w prywatnym gabinecie w Łodzi. W swojej pracy zawodowej najczęściej spotyka dzieci z różnymi wyzwaniami rozwojowymi tj. opóźniony rozwój mowy, trudności komunikacyjne, sprzężona niepełnosprawność, dzieci z wadami genetycznymi oraz z ASD.

dr Radosław Piotrowicz

dr n. hum. specjalność: pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie, oligofrenopedagogika, rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością. Wybitny specjalista, ekspert i konsultant we Wczesnej Interwencji – opieki nad małym dzieckiem, pomocy dziecku i rodzinie we wczesnym wspomaganiu rozwoju. Autor i inicjator projektów badawczych, w tym: jakość życia rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym; badanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów, również w SPE; badania screeningowe dzieci w wieku niemowlęcym – test rozwojowy małych dzieci w wieku 6-32 miesiące; wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (diagnoza- wspomaganie rozwoju – wsparcie rodziców – interdyscyplinarny model wsparcia); jakość życia osób niepełnosprawnych intelektualnie w modelu kompleksowego wsparcia na drodze dzieciństwo- dorastanie – dorosłość – starość. Autor serii książek MAŁE DZIECKO.

mgr Kamila Gogół

Absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu na kierunku Pielęgniarstwo. Specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego. Specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego. Pielęgniarka ratunkowa. Certyfikowany Doradca Laktacyjny. Stale podnosi swoją wiedzę i kompetencje biorąc udział w szkoleniach i warsztatach m.in.: Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych; Sczepienia ochronne dla pielęgniarek; Resuscytacja krążeniowo-oddechowa; Neurorozwojowe standardy postępowania z noworodkiem i niemowlęciem w zakresie pielęgnacji; Rozszerzanie diety zdrowego niemowlęcia a możliwość wystąpienia niepożądanych objawów ze strony układu pokarmowego, odpornościowego oraz skóry; Terapeuta zmysłosensoryki z pasją; KONTAKT-czyli uważna komunikacja z dzieckiem. W swojej pracy wykorzystuje doświadczanie zdobyte podczas działalności w Ochotniczej Straży Pożarnej Grupie Ratownictwa Specjalistycznego Starówka we Wrocławiu. Pracowała również na oddziale transplantacji szpiku kostnego oraz na oddziale noworodkowym. Obecnie pracuje w żłobu na stanowisku dyrektora i pielęgniarki. Dba o wprowadzanie języka empatii w komunikacji. Pasjonatka rozwoju osobistego. Mama dwóch synów. Właścicielka wielu zwierząt domowych. Lubi rękodzieło, książki biograficzne, kontakt z przyrodą i roślinami.

mgr Wiktor Binięda

Pedagog, nauczyciel wspierający, trener kompetencji miękkich, przyszły psycholog. Od 10 lat związany z pracą pedagogiczną z dziećmi i dorosłymi. Pracował w placówkach opiekuńczo wychowawczych, fundacjach pomocowych czy firmach szkoleniowych. Aktualnie pedagog i nauczyciel na trzech szczeblach edukacyjnych: w szkole podstawowej, liceum ogólnokształcącym oraz szkole wyższej. Prywatnie ojciec rezolutnej 4 latki i wielki fan nowych technologii.

mgr Agnieszka Piotrowicz

Logopeda, oligofrenopedagog, nauczyciel w Szkole Specjalnej dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Wykładowca na Studiach Podyplomowych: Logopedia, WWR na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

mgr Karolina Szymków

Pedagog specjalny, oligofrenopedagog, muzykoterapeutka, arteterapeutka, nauczyciel. Od 15 lat prowadzi indywidualne oraz grupowe zajęcia muzykoterapii dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz osób z niepełnosprawnością. W swojej pracy łączy różne metody muzykoterapii  (holistyczna, integralna),  a także Ruch Rozwijający oraz Arteterapię. Podczas zajęć wykorzystuje także mantry oraz własne pieśni i piosenki dla dzieci i dorosłych.  Wykorzystuje dźwięk, muzykę i śpiew w terapii, usprawnianiu, a także relaksacji i rozwoju osobistym. Podczas koncertów i zajęć wykorzystuje archaiczne instrumenty z różnych zakątków świata takie jak: bębny, drumle, misy dźwiękowe, gongi, dzwonki, drobne instrumenty perkusyjne, zaklinacze deszczu, bęben oceaniczny, happydrum, końcówki, kalimby i inne. Nieustannie poszerza swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach i szkoleniach z zakresu wspierania rozwoju dzieci poprzez ruch, muzykę, dotyk, działania artystyczne. Współpracuje z wieloma ośrodkami i instytucjami prowadząc zajęcia muzykoterapeutyczne oraz grając koncerty relaksacyjne.  Na co dzień pracuje w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Żaganiu. Mama Emilki i Miłoszka. 

inż. Gabriela Wajs – Gwiazda

Absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ukończyła studia na Wydziale Żywienia Człowieka i Nauk Konsumenckich oraz studia podyplomowe Administracja i Finanse Publiczne. Wciąż podnosi swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w licznych kursach, szkoleniach oraz konferencjach. Zdobyła wieloletnie doświadczenie i wiedzę w zakresie edukacji żywieniowo-kulinarnej. Posiada kwalifikacje do systemów zarządzania jakością żywności w placówkach żywienia dzieci do lat 3. Organizatorka licznych warsztatów i zajęć kulinarnych o zdrowym odżywianiu dla dzieci w żłobku i klubie dziecięcym. Koordynatorka wielu projektów ogólnopolskich. Systematycznie rozwija swoje umiejętności i podejmuje nowe wyzwania oraz poszukuje nowości dietetycznych i kulinarnych. Zawodowo zainteresowana neofobią pokarmową oraz mutyzmem wybiórczym u małych dzieci. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w placówkach opiekuńczo- wychowawczych, nadzorując pion żywieniowy dzieci do lat 3.

mgr Miłosz Konarski

Nauczyciel rytmiki w przedszkolach i żłobkach, kompozytor, aranżer, instrumentalista. Autor ponad 500 piosenek dla dzieci. Dzieciom w całej Polsce znany jako Pan Miłosz. Po 12 latach edukacji w Szkole Muzycznej (klarnet) zaczął studiować kompozycję na Akademii Muzycznej w Katowicach, jednocześnie prowadząc zajęcia rytmiczne w przedszkolach. Na przestrzeni lat wypracował swój własny styl nauczania oraz autorskie zabawy (przedstawione na publikacjach dla dzieci w wieku 1,5 – 7 lat, wydanych przez Wydawnictwo Bliżej Przedszkola). Z warsztatami opartymi na tych publikacjach przemierza Polskę, odwiedzając dzieci w przedszkolach i żłobkach. Prywatnie, tata czwórki dzieci, prowadzi własne studio nagraniowe i firmę, skupiającą się na produkcji muzyki. W życiu kieruje się zasadą: „Bezczynność jest wrogiem duszy”.

mgr Zofia Piotrowska 

Absolwentka studiów licencjackich na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagogika, specjalność psychopedagogika kreatywności, gdzie zgłębiała zagadnienia kreatywności i twórczości oraz poznawała różne metody rozwijania kreatywności, równolegle uczestnicząc w treningach twórczości. Uważa, że w przestrzeni edukacyjnej powinno być miejsce rozwijania zarówno kreatywności ucznia, jak i kreatywności nauczyciela, opiekuna, wychowawcy. Równocześnie dąży do rozpowszechniania rzetelnej wiedzy na temat kreatywności, zastępując szkodliwe przekonania pozytywnym doświadczaniem kreatywności. Swoją ścieżkę edukacyjną kontynuowała na Akademii Pedagogiki Specjalnej na studiach magisterskich z zakresu pedagogiki pracy i zarządzania zasobami ludzkimi oraz na studiach podyplomowych na temat Porozumienia bez przemocy (NVC) w edukacji. Prywatnie rozwija własną kreatywność przez różnorodne zajęciach artystyczne, stale szukając technik, których jeszcze nie próbowała, a najnowszym odkryciem są druty i szydełko, które dają niezliczone możliwości dla kreatywności.

mgr Paulina Maksjan 

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych na kierunku malarstwo. Zdobyła umiejętności w scenografii i ilustracji książek. Przez pięć lat prowadziła warsztaty artystyczne w przedszkolu „Szumi Szum”. Zdobyła trzy stypendia Ministra Kultury i Sztuki oraz wygrała nagrodę za pierwsze miejsce w konkursie malarskim, co umożliwiło jej podróż do Nowego Jorku. Ukończyła studia z arteterapii na Pedagogice Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Przez osiem lat pracowała jako pedagog i oligofrenopedagog, ucząc plastyki, rękodzieła i ceramiki w szkole specjalnej. Jest także założycielką własnej pracowni artystycznej, gdzie prowadzi zajęcia z malarstwa i rysunku dla dorosłych i dzieci. Swoje zainteresowania artystyczne rozwijała poprzez kursy integracji sensorycznej, malarstwa intuicyjnego, sensoplastyki oraz Vedic Art.

dr Agnieszka Gąstoł

Psychoterapeutka, psycholożka, pedagożka specjalna, terapeutka SI. Doświadczenie zawodowe zdobyła w ośrodku wczesnej interwencji, żłobku, przedszkolu, przychodni, poradni zdrowia psychicznego i poradniach psychologiczno-pedagogicznych w Warszawie. Od ponad 18 lat prowadzi praktykę zawodową oraz gabinet psychoterapii „Schematia”. Od 2008 roku pracuje również jako adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Małego Dziecka w Instytucie Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Szkoli studentów i nauczycieli w zakresie specjalistycznej pomocy rodzinom znajdującym się w kryzysie oraz dzieciom doświadczającym trudności w wyrażaniu emocji i radzeniu sobie w relacjach rówieśniczych. Jest Członkinią Rady Naukowej Fundacji Wspomagania Rozwoju Dzieci Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej. Ukończyła czteroletnie profesjonalne szkolenie w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci, młodzieży i dorosłych w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie będącego członkiem European Association of Behavioural and Cognitive Therapies. Uczestniczyła również w cyklu szkoleń z zakresu terapii schematu atestowanych i prowadzonych przez członków International Society of Schema Therapy. Jako terapeutka EMDR (certyfikat wydany przez University od Birmingham i EMDR Europe) prowadzi terapię osób, które w swoim życiu doświadczyły trudnych, stresujących i traumatycznych wydarzeń. Jest autorką książek i artykułów z zakresu wspomagania rozwoju dziecka i budowania umiejętności rodzicielskich. Prowadzi podcast Psychokawka oraz profil @schematia w mediach społecznościowych.

mgr Joanna Głogowska-Szychta

Muzyk, pedagog, dyrygentka, wokalistka, nauczycielka rytmiki, muzykoterapeutka, pasjonatka i propagatorka teorii uczenia się muzyki prof. Edwina Eliasa Gordona na Lubelszczyźnie. Absolwentka Szkoły Muzycznej I i II st. im T. Szeligowskiego w Lublinie w klasie śpiewu solowego; Edukacji Artystycznej w zakresie sztuki muzyczne UMCS o specjalności prowadzenie zespołów muzycznych; Podyplomowego Studium Emisji Głosu w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy; Podyplomowych Studiów Muzykoterapii. Członek Polskiego Towarzystwa Edwina Eliasa Gordona. Autorka kompleksowego programu umuzykalniania małych dzieci „Muzyczne Kroczki” oraz „Muzyczne Fikanki”. Założycielka i wieloletnia dyrygentka młodzieżowego chóru „Lorien” działający w I LO im. St. Staszica w Lublinie oraz współprowadząca chór mieszany „Sonus Veritatis” działający przy lubelskim klasztorze ojców Dominikanów. Prowadząca i pomysłodawczyni koncertów rodzinnych z cyklu„Filharmonia dla malucha” w Filharmonii Lubelskiej oraz Małe Laboratorium Muzyki CSK w Centrum Spotkania Kultur. Od 2018 roku dyrektor artystyczny dominikańskiego festiwalu „Wielkopostne Śpiewanie”. Prywatnie mama trójki dzieci testująca na nich nowe metody umuzykalniania. Po za godzinami pracy interesuje się historią mody i sztuki użytkowej.

Menu