PEŁNOMOCNICY/DORADCY ZARZĄDU

mgr Barbara Mierzejewska – Doradca Zarządu

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Administracja, specjalność samorząd terytorialny i rozwój lokalny, absolwentka studiów podyplomowych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, specjalność: organizacja i zarządzanie oświatą. Absolwentka studiów podyplomowych Akademia Przywództwa Liderów Oświaty. Ukończyła Kurs dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa. Po 31 latach pracy w żłobku, w tym 29 latach zarządzania Żłobkiem Miejskim Motylkowy Świat w Legionowie w styczniu 2021 r. przeszła na emeryturę. Praca na rzecz dzieci i rodziny jest jej życiową pasją. Działa dla ludzi i z ludźmi. Realizowała wiele projektów służących rozwojowi dzieci i udoskonalania placówki, w której przebywają. Na przestrzeni wielu lat organizowała liczne akcje charytatywne na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Inicjowała wraz ze społecznością żłobkową Akcję Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Prowadzi Grupę Otwarte Serca, która działa społecznie i charytatywnie. W maju 2016 r. Rzecznik Praw Dziecka w uznaniu szczególnych osiągnięć w dziedzinie ochrony praw dziecka nadał jej Odznakę Honorową za zasługi dla ochrony praw dziecka. W lutym 2019 r. otrzymała tytuł Przyjaciel Osób Niepełnosprawnych, przyznany przez Kapitułę Powiatowego Konkursu Przyjaciel Osób Niepełnosprawnych. W grudniu 2019 r. otrzymała tytuł Pracownik Odpowiedzialny Społecznie przyznany przez Kapitułę Powiatowego Konkursu Instytucja Odpowiedzialna Społecznie, Pracownik Odpowiedzialny Społecznie. We wrześniu 2020 r. otrzymała tytuł OSOBOWOŚĆ, przyznany przez I Ogólnopolskie Stowarzyszenie Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych. W styczniu 2021 r. otrzymała tytuł Zasłużona dla Miasta Legionowo, przyznany przez Prezydenta Miasta Legionowo. Współpracuje z Fundacją „Promień Słońca” przy Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie.


mgr Anna Anuszkiewicz Myć – Pełnomocnik Zarządu ds. metodycznych

Pedagog Specjalny, Terapeuta Integracji Sensorycznej, specjalizująca się we wczesnym wspomaganiu rozwoju małego dziecka. Od ponad 10 lat pracuje z osobami z różnego rodzaju trudnościami i ich rodzinami (m.in. dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, całościowymi zaburzeniami w rozwoju, specyficznymi trudnościami w uczeniu się). Koordynuje pracą terapeutów w ramach zespołu wczesnego wspomagania rozwoju w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, gdzie zajmuje się na co dzień szeroko pojętą diagnozą, terapią, prowadzeniem instruktaży dla rodzin zdiagnozowanych dzieci, konsultacjami. Jest czynnym terapeutą, prowadzącym zajęcia dla najmłodszych pacjentów i ich rodzin. Prowadzi również szkolenia z zakresu: wczesnego wykrywania zaburzeń wieku dziecięcego, funkcjonowania dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, wykrywania nieprawidłowości w zakresie integracji sensorycznej, wprowadzania elementów SI do codziennej pracy w żłobkach i przedszkolach, strategii radzenia sobie z zachowaniami trudnymi. Zajmuje się również prowadzeniem warsztatów podnoszących kompetencje wychowawcze dla rodziców. Pełnomocnik I Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych ds. metodycznych.

mgr inż. Joanna Jaczewska – Schuetz – Pełnomocnik Zarządu ds. żywienia

Specjalista ds. żywienia, dietetyk, ekspert Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej. Współrealizator działań w programach zwalczania nadwagi i otyłości oraz promowania nawyków prozdrowotnych. Realizator działań w projektach związanych z edukacją żywieniową dzieci i młodzieży oraz rodziców. Konsultant merytoryczny z zakresu edukacji żywieniowej. Autor publikacji naukowych i popularnonaukowych dotyczących m.in. prawidłowego żywienia oraz stanu odżywienia dzieci i młodzieży. Realizator wykładów i warsztatów popularyzujących zasady prawidłowego żywienia. Wieloletni pracownik Instytutu Żywności i Żywienia (obecnie Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy). Współpracuje z I Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych w zakresie realizacji projektów żywieniowych skierowanych do żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli i szkół.Menu