SPECJALIŚCI

mgr MBA Robert Wilczek

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, absolwent studiów podyplomowych: MBA (Fachhochschule des Mittelstands Bielefeld), Zarządzanie Projektami, Zarządzanie Oświatą, Coaching z psychologią. Były pracownik samorządowy, zajmujący się obszarem żłobków, klubów dziecięcych, dziennych opiekunów i polityki społecznej. Były Dyrektor Administracyjny Uczelni Wyższych w Warszawie, Pełnomocnik Rektora Wyższej Uczelni ds. rozwoju i promocji. Założyciel oraz Prezes I Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych. Założyciel pierwszego w Polsce czasopisma, dedykowanego dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ,,Bibliotek Opiekuna Malucha”. Inicjator projektów i programów edukacyjno-profilaktycznych w zakresie polityki rodzinnej i polityki społecznej oraz projektów żywieniowych przy współpracy z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładem Higieny. Współpracuje z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej oraz z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć i inicjatyw.

mgr inż. Bartosz Rakowski

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz Politechniki Łódzkiej. Specjalista w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, a od 7 lat również specjalista ds. BHP. Mgr inż. Bezpieczeństwa Pożarowego. Członek Zarządu Stowarzyszenia.

mgr Anna Anuszkiewicz – Myć

Pedagog Specjalny, Terapeuta Integracji Sensorycznej, specjalizująca się we wczesnym wspomaganiu rozwoju małego dziecka. Od ponad 10 lat pracuje z osobami z różnego rodzaju trudnościami i ich rodzinami (m.in. dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, całościowymi zaburzeniami w rozwoju, specyficznymi trudnościami w uczeniu się). Koordynuje pracą terapeutów w ramach zespołu wczesnego wspomagania rozwoju w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, gdzie zajmuje się na co dzień szeroko pojętą diagnozą, terapią, prowadzeniem instruktaży dla rodzin zdiagnozowanych dzieci, konsultacjami. Jest czynnym terapeutą, prowadzącym zajęcia dla najmłodszych pacjentów i ich rodzin. Prowadzi również szkolenia z zakresu: wczesnego wykrywania zaburzeń wieku dziecięcego, funkcjonowania dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, wykrywania nieprawidłowości w zakresie integracji sensorycznej, wprowadzania elementów SI do codziennej pracy w żłobkach i przedszkolach, strategii radzenia sobie z zachowaniami trudnymi. Zajmuje się również prowadzeniem warsztatów podnoszących kompetencje wychowawcze dla rodziców.

mgr inż. Anna Taraszewska

Pracownik Żywienia Dzieci i Młodzieży w Instytucie Żywności i Żywienia. Współrealizator zadań w programach zwalczania nadwagi i otyłości oraz promowania nawyków prozdrowotnych. Wykładowca w kształceniu podyplomowym, prowadzi wykłady i warsztaty popularyzujące zasady prawidłowego żywienia wśród dzieci, młodzieży i ich rodziców. Autor publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu sposobu żywienia i stanu odżywiania dzieci i młodzieży. Członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Ekspert Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej.

mgr Beata Kuca

Neurologopeda kliniczny, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej. Od 8 lat pracuje z dziećmi (m.in. w klubach dziecięcych, żłobkach, przedszkolach, placówkach służby zdrowia), szczególnie z dziećmi w wieku do lat 3. Przez 6 lat kierowała pracą klubu dziecięcego. Doktorantka Wydziału Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Jej zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim instytucji wczesnej edukacji i opieki. Jest czynnym terapeutą, prowadzącym zajęcia dla najmłodszych pacjentów i ich rodziców. Prowadzi różnorodne szkolenia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, przede wszystkim dla opiekunów dzieci do lat 3, a także warsztaty podnoszące kompetencje wychowawcze dla rodziców.

mgr Ewelina Chylak

Oligofrenopedagog, certyfikowany terapeuta zajęciowy metody Snoezelen I stopnia, starszy opiekun dziecięcy w żłobku (staż pracy 10 lat), nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, uczestnik licznych kursów (bajkoterapia, muzykoterapia, logorytmika, metoda Klanzy, inteligencje wielorakie itd.). Utworzyła Salę Doświadczania Świata w Żłobku Miejski z Oddziałami Integracyjnymi Tuptuś w Rawie Mazowieckiej, w którym prowadzi zajęcia.

mgr inż. Joanna Jaczewska Schuetz

Specjalista ds. żywienia, dietetyk, ekspert Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej. Współrealizator działań w programach zwalczania nadwagi i otyłości oraz promowania nawyków prozdrowotnych. Realizator działań w projektach związanych z edukacją żywieniową dzieci i młodzieży oraz rodziców. Konsultant merytoryczny z zakresu edukacji żywieniowej. Autor publikacji naukowych i popularnonaukowych dotyczących m.in. prawidłowego żywienia oraz stanu odżywienia dzieci i młodzieży. Realizator wykładów i warsztatów popularyzujących zasady prawidłowego żywienia. Wieloletni pracownik Instytutu Żywności i Żywienia (obecnie Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Zakład Higieny). Współpracuje z I Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych w zakresie realizacji projektów żywieniowych skierowanych do żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli i szkół.

mgr Kinga Klejment

Trener Rozwoju Osobistego i Biznesowego. Certyfikowany Trenerem STRUCTOGRAM Polska. Założycielka Grupy dla Kobiet „STREFA SILNYCH KOBIET” oraz Prezes Fundacji Strefa Siły. Magister prawa oraz przedsiębiorca z wieloletnim stażem. W 2004 roku ukończyła Europejską Wyższą Szkołę Prawa i Administracji. Prowadzi szkolenia z kompetencji miękkich, wykorzystując w swojej pracy coaching oraz umiejętności trenera facilitatora.

mgr Marta Kaźmierczak

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów podyplomowych w zakresie administracji i zarządzania dla kadry kierowniczej administracji publicznej. Od 2005 r. pracownik Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – pracownik publicznych służb zatrudnienia w Oddziale Nadzoru Rynku Pracy, pracownik Oddziału do Spraw Rodziny, trener wewnętrzny w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi. Od 2015 r. Koordynator w województwie łódzkim Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch + (zadania począwszy od zgłaszania uwag do przesyłanego przez MRPiPS projektu programu, poprzez rozpatrywanie ofert konkursowych, przygotowywanie umów w zakresie Programu do rozliczenia Beneficjentów). Przewodnicząca, powołanego Zarządzeniem Wojewody Łódzkiego, Zespołu ds. oceny ofert składanych w ramach Programu Maluch +. Od. 1 kwietnia 2019 r. pełni funkcję Zastępcy Kierownika Oddziału do Spraw Rodziny.

mgr Sylwia Szczepańska

Terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta dzieci z Autyzmem lub Zespołem Aspergera, pedagog opiekuńczo-wychowawczy, starszy opiekun dziecięcy w żłobku, uczestnik kursu I stopnia „Ruch Rozwijający wg Weroniki Sherborne” oraz licznych szkoleń i kursów z zakresu Integracji Sensorycznej (np. audiowizualna stymulacja AVS, procesy samoregulacji niemowląt, przetrwałe odruchy). Ukończyła studia o kierunku Rehabilitacja dzieci i niemowląt oraz liczne kursy z zakresu rehabilitacji dzieci (np: Chód na palcach w wieku rozwojowym, płaskostopie w wieku żłobkowym).

mgr Artur Maciejewski

Pracuje jako nauczyciel muzyki, rytmiki i języka angielskiego. Jest czynnym muzykiem, pianistą i akordeonistą. W swojej karierze muzycznej miał okazję współpracować z gwiazdami muzyki klasycznej, jak i rozrywkowej (Vadim Brodski, Robert Gawliński). W 2010 roku nagrywał partie akordeonu do piosenki skomponowanej na krajowe eliminacje cypryjskiej Eurowizji. Jako akordeonista brał udział w wielu projektach muzycznych w Polsce (OPPA), USA. Koncertował w duecie ze skrzypaczką na Bliskim Wschodzie (Good morning Kuwait, TV Bahrajn) oraz w Puerto Rico i wielu krajach europejskich. Po powrocie do Polski zajmuje się edukacją muzyczną dzieci w żłobkach, klubach, przedszkolach i szkołach. Do edukacji muzycznej z powodzeniem wprowadza nowoczesne technologie (programowanie muzyki na iPadach w programie Garage Band), instrumenty akustyczne oraz elektroniczne. Zrealizował wiele projektów m.in. projekty interdyscyplinarne – Zakazane Piosenki, Erasmus -Soci@ll, prowadził szkolenia z programowania muzyki dla nauczycieli oraz warsztaty muzyczne dla dzieci. Jest organizatorem wielu koncertów, warsztatów wokalnych i emisji głosu. Autor piosenek dla dzieci w wieku do lat 3 i dzieci w przedszkolach. W 2017 roku został wybrany Nauczycielem Muzyki w Polsce w konkursie PSEiAM. Zdobył także nagrodę specjalną Muzykoteki Szkolnej.

mgr Magdalena Dmitruk

Absolwentka psychologii w ramach studiów międzywydziałowych na Uniwersytecie Warszawskim. Odbyła szkolenia między innymi z zakresu wiedzy o zaburzeniach rozwoju, komunikacji alternatywnej, prowadzenia treningów TUS, rozwijania komunikacji. Pracuje w przedszkolu terapeutycznym z dziećmi z zaburzeniami rozwoju, prowadząc zajęcia indywidualne i grupowe, a także współtworzyła warsztaty rozwijania umiejętności wychowawczych dla rodziców. Doświadczenie w sferze pomocy psychologicznej zdobywała także w poradni psychologiczno – pedagogicznej, prowadząc zajęcia WWR oraz w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Stale dokształca się w zakresie wychowania, rozwoju dzieci, samoregulacji.

mgr inż. Anna Radzewicz

Technolog żywności i żywienia człowieka, Menedżer Jakości, Audytor Systemu HACCP, absolwentka studiów podyplomowych Bezpieczeństwo Żywności i Żywienia, Kierownik Oddziału Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia w Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. Posiada certyfikat audytora.

mgr Beata Bień

Neurologopeda, logopeda, pedagog, pedagog specjalny. Od 17 lat pracuje z dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi w wielu obszarach ich rozwoju w kontekście komunikacji. Doświadczenie w diagnozowaniu i terapii dzieci zarówno z prostymi wadami wymowy, jak i z trudnościami w zakresie podstawowych umiejętności niezbędnych do komunikowania się. Wyznaje przekonanie, że każde dziecko jest niepowtarzalnym wyzwaniem z indywidualnymi potrzebami, choć istnieją zasady uczenia się wspólne wszystkim.

mgr Joanna Wilk

Certyfikowana Edukatorka Pozytywnej Dyscypliny dla rodziców i specjalistów okresu wczesnodziecięcego, pedagożka, wieloletnia nauczycielka wychowania przedszkolnego, twórczyni przestrzeni wsparcia rodzicielstwa i edukacji na FB pod nazwą: Pozytywna Dyscyplina w rodzinie i edukacji – Joanna Wilk.

mgr Ewelina Mikulska

Psycholog kliniczny, psycholog dziecięcy, terapeuta dzieci i młodzieży. Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Filologii Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła szkolenia z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, Terapii i edukacji dzieci z Autyzmem, Rozwoju technik uczenia się, Terapii dzieci z zaburzeniami zachowania, Edukacji i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Specjalizuje się w pomocy psychologicznej dzieciom i ich rodzicom, w tym z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju. Prowadzi poradnictwo psychologiczne, diagnozę i terapię dzieci oraz młodzieży przejawiających zaburzenia zachowania, zaburzenia nastroju, trudności z uczeniem się. Prowadzi psychoedukację oraz szkolenia i warsztaty z zakresu umiejętności komunikacyjnych, wychowawczych i rozwoju osobistego. W swojej pracy ceni podejście systemowe oraz łączy różne nurty terapeutyczne, starając się dostosować je do potrzeb dziecka i jego rodziny. Pracuje głównie w oparciu o idee Rodzicielstwa Bliskości, Porozumienia bez Przemocy M.B. Rosenberga, pracy z ciałem, w oparciu o Trening Zastępowania Agresji.

mgr Julia Chimkowska

Pedagog Specjalny, Logopeda. Absolwentka Logopedii na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Pracuje w gabinecie logopedycznym i przedszkolu ogólnodostępnym. Ukończyła kurs Terapii Ręki. Praktykę zawodową w czasie studiów odbywała w wielu placówkach oświatowych. Uwielbia pracę z dziećmi, podczas prowadzenia terapii wykazuje się cierpliwością,  empatią i kreatywnością. Szybko nawiązuje kontakt ze swoimi podopiecznymi, uważa że nauka przez zabawę to najlepsze co możemy dać dziecku.

mgr Agnieszka Kozak

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracuje jako psycholog we Wrocławskim Zespole Żłobków. Ukończyła Studium Psychologii Sądowej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii, I stopień kursu Komunikacji NVC M. Rosenberga, Szkołę Konsultacji dla psychologów w nurcie Rodzicielstwa Bliskości pod kierownictwem Agnieszki Stein. Stale podnosi swoje kompetencje biorąc udział w szkoleniach m.in.:Zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży. Jak pracować z lękiem, stresem, oraz trudnymi emocjami dziecka i nastolatka. W swojej pracy stara się podążać za osobą, z którą współpracuje. Niezwykle ważną kwestią jest dla niej empatyczna komunikacja i profilaktyka zdrowia psychicznego.
mgr Damian Skalski

Absolwent mazowieckiej Uczelni medycznej na kierunku ,,Fizjoterapia”. Pracuje jako fizjoterapeuta dziecięcy w Fundacji pomocy zdrowiu ,,Harmonia” w Augustowie oraz Centrum Rehabilitacji i Delfinoterapii „Trampolina”. W swojej pracy wykorzystuje techniki NDT- Bobath. Zwycięzca III miejsca w plebiscycie Gazety Współczesnej oraz Kuriera Porannego w kategorii FIZJOTERAPEUTA ROKU NA PODLASIU w 2019 r.


mgr Marta Możdżeń-Kłos

Psycholog, psychoterapeutka, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła Roczne Studium Interwencji Kryzysowej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii, Studia Zawodowe Coachingu Mukoid Institute’s Proffesional Coach Training w Instytucie Mukoid oraz kurs podstawowy i zaawansowany psychoterapii systemowej indywidualnej, par i rodzin w WTTS w Poznaniu. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Gminnego Żłobka w Żmigrodzie oraz Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego w Żmigrodzie. Jest psychologiem w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Prusicach. Obecnie w trakcie szkolenia na Edukatora Pozytywnej Dyscypliny dla Rodziców. Prowadzi treningi kompetencji społecznych oraz treningi kompetencji wychowawczych dla rodziców. Świadczy profesjonalną pomoc psychologiczną opartą na wiedzy i doświadczeniu, gdzie naczelną wartością jest dobro drugiego człowieka. Pasjonatka rozwoju osobistego, motywowania pracowników i komunikacji interpersonalnej.


mgr Żaneta Jankowska – Dołoto

Logopeda, trener Sensoplastyki I Stopnia, starszy opiekun dziecięcy w żłobku, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, pedagog opiekuńczo–wychowawczy, uczestnik licznych kursów (np. logorytmika, metoda Klanzy) i szkoleń z zakresu wczesnej interwencji logopedycznej.

mgr Anna Motak

Technolog żywności i żywienia, dietetyk praktyk i specjalista w zakresie zagadnień dotyczących żywienia dzieci w żywieniu zbiorowym.  Związana ze żłobkami, przedszkolami i szkołami od 2009 roku w zakresie szkoleń, układania jadłospisów i wdrażania systemu HACCP. Obecnie dietetyk/koordynator żywienia i HACCP we Wrocławskim Zespole Żłobków, gdzie współpracuje z intendentami w zakresie realizacji umów z dostawcami, realizacji norm żywieniowych, wydatkowania środków finansowych na żywność oraz  bezpieczeństwa produkowanych posiłków w 16 kuchniach produkcyjnych. Przeprowadza audyty HACCP w żłobkach oraz tworzy i wdraża nowe procedury sanitarne i systemowe. Planuje żywienie dla placówek WZŻ w ujęciu rocznym w ramach zamówienia publicznego. Uczestnik wielu szkoleń i konferencji z zakresu żywienia dzieci, bezpieczeństwa żywności oraz prawa zamówień publicznych.mgr Łukasz Łyczkowski

Były dziennikarz oraz prezenter. Obecnie PR-owiec ze specjalizacją sport, tech oraz brand. Ma doświadczenie agencyjne przy współpracy z największymi międzynarodowymi markami, takimi jak: nc+/CANAL+, Huawei, Samsung, Adidas, Coca-Cola, Powerade, Reebok, Spartan Race czy Veolia. W Avant Model School prowadzi szkolenia z zakresu budowania wizerunku i marki osobistej. Absolwent m.in. kierunku „Kształcenie Głosu i Mowy”.dr Anna Mikler-Chwastek

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Ka­tedrze Pedagogiki Małego Dziecka w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Zastępca Dyrektora Instytutu Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji (APS). Zajmuje się problematyką związaną z rozwojem psychoruchowym małych dzieci, nabywaniem kompetencji w zakresie samodzielności elementarnej w przypadku dzieci w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym, znaczeniem aktywności ruchowej.

mgr Anna Karowicz

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, neurologopeda, pedagog, wykładowca akademicki w Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego w Skierniewicach, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej. Zwolenniczka multidyscyplinarnej współpracy i holistycznego spojrzenia na terapię logopedyczną. Ekspertka Radia Zet i portalu ABC Zdrowie. Uczestniczka licznych konferencji i autorka artykułów naukowych dotyczących między innymi współpracy logopedy z pedagogiem, wczesnej interwencji logopedycznej i sytuacji logopedów w czasie pandemii wirusa Covid-19. Uczestniczka licznych szkoleń dotyczących m.in. masażu logopedycznego, elektrostymulacji, tapingu logopedycznego, SMURF, karmienia terapeutycznego, wczesnej interwencji logopedycznej i wielu innych. Jest członkinią Kapituły Planszowa Gra Roku oraz współpracuje przy tworzeniu gier edukacyjnych. Terapię logopedyczną prowadzi przez zabawę korzystając przede wszystkim z gier planszowych. W internecie można ją znaleźć jako Logopeda Ukulele ze względu na miłość do tego instrumentu i wykorzystywanie go w terapii logopedycznej.
mgr Angelika Świerczyńska

Radca prawny, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Łodzi. Specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych oraz organizacji pozarządowych. Jej zainteresowania zawodowe obejmują w szczególności prawo cywilne, prawo administracyjne, prawo gospodarcze oraz prawo oświatowe. Od kilku lat współpracuje ze Stowarzyszeniem zarówno w zakresie obsługi prawnej, jak i prowadzenia szkoleń o tematyce prawnej.mgr Barbara Robak

Łączy wiedzę teoretyczną z praktyką. Posiada ponad 25 – letnie doświadczenie w pracy w samorządzie gminnym i powiatowym oraz z jednostkami sektora finansów publicznych. Wdrażała Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko w województwie łódzkim. Była odpowiedzialna za funkcjonowanie I i II poziomu kontroli zarządczej w gminie Rokiciny. Nadzorowała oświatę, kulturę i sport w powiecie tomaszowskim. Obecnie pracuje w Dziale Kontroli w Starostwie Powiatowym oraz dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem na szkoleniach. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła również Podyplomowe Studia Audytu, Kontroli Zarządczej i Rachunkowości. Posiada certyfikat kontrolera wewnętrznego wydany przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej.


dr Aneta Jegier

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Zakładzie Pedagogiki Małego Dziecka, kierownik żłobka publicznego w Warszawie, trener umiejętności społecznych (TUS). Zajmuje się problematyką opieki, wychowania i edukacji dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym oraz innowacjami pedagogicznymi w obszarze dorosły – dziecko. Autorka książek i artykułów dotyczących wspomagania dzieci w dobrym funkcjonowaniu w żłobku i przedszkolu.
mgr Michał Podgórski

Ratownik medyczny z kilkunastoletnim doświadczeniem, profesjonalny instruktor pierwszej pomocy. Absolwent studiów magisterskich na kierunku ratownictwo medyczne Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Wszystkie prowadzone przez niego szkolenia są dynamiczne i ciekawe oraz z dużą dawką humoru, tak aby maksymalnie uprzyjemnić zdobywanie nowych umiejętności. Podczas nauczania wykorzystuje prawdziwe przedmioty medycyny ratunkowej np. chusty trójkątne, apteczki czy koce termiczne, które są często wykorzystywane w pierwszej pomocy.

mgr Małgorzata Juszczak-Kapusta

Psycholog dziecięcy, pedagog, terapeutka wczesnej interwencji. Odbyła także dodatkowe kursy i szkolenia z zakresu m.in. Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne czy dwustopniowe szkolenie z integracji sensorycznej organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej. Na co dzień pracuje w Ośrodku Wczesnej Interwencji Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zgierzu, zajmując się wsparciem rodziny oraz diagnozą i terapią dzieci przejawiających m.in. zaburzenia rozwoju, opóźnienie w rozwoju psychoruchowym, trudności komunikacyjne, zaburzenia ze spektrum autyzmu, zaburzenia emocji i zachowania.
mgr Martyna Banasiak – Binięda

Pedagog i terapeuta Integracji Sensorycznej w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.  Absolwentka pedagogiki wspierającej oraz oligofrenopedagogiki na Uniwersytecie Łódzkim oraz absolwentka Wczesnej Interwencji Terapeutycznej na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Od 10 lat pracuje w Ośrodku Wczesnej Interwencji PSONI Koło w Zgierzu, gdzie prowadzi zajęcia indywidualne, jak i grupowe dla dzieci i rodziców, a od roku koordynuje projekt w ramach PFRON. Pracowała także jako nauczyciel wspierający w szkole ogólnodostępnej.

dr Marta Wiśniewska

dr. n. hum. w zakresie pedagogiki, pedagog specjalny: oligofrenopedagog, logopeda, instruktor i terapeuty metody integracji sensorycznej. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w W-wie oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2003 roku pracuje z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną, ASD, zespołami neurologicznymi. Nauczyciel dyplomowany – specjalista w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 213 w Warszawie, wykładowca w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, konsultant w Ośrodku Rozwoju Psychoruchowego IN-Senti i w Nieodpłatnym Punkcie Konsultacyjnym SI przy PSTIS. Autorka wielu publikacji poświęconych diagnozie i terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, w tym Profilu Sensorycznego Dziecka (PSD), Skali do oceny wrażliwości kompleksu ustno-twarzowego (SWOKUT) oraz artykułów punktowanych (m.in. Psychiatria – Medycyna Praktyczna, Pediatra Polska, Postępy Neonatologii). Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się m.in. na diagnozie i terapii rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia nieprawidłowości procesów sensoryczno-motorycznych dla całościowego funkcjonowania, diecie sensorycznej, trudnych zachowaniach. Obecnie zajmuje się diagnozą zaburzeń przetwarzania sensorycznego u osób dorosłych. W latach 2008-2014 prezeska Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. W latach 2008-2015 redaktorka krajowa, a w latach 2019-2023 redaktorka naczelna kwartalnika INTEGRACJA SENSORYCZNA. Od 2005 roku prowadzi autorskie warsztaty dla rodziców z zakresu integracji sensorycznej oraz warsztaty edukacyjne dla rodziców i opiekunów dzieci z zespołem Downa (0-3 r.ż.), a od 2012 roku szkolenia I, II i III stopnia oraz webinary. Laureatka konkursu naukowego organizowanego przez Międzynarodowy Instytut Nowych Technologii przy Fundacji Promyk Słońca we Wrocławiu (2013). W 2022 roku odbyła dwumiesięczny staż w CZD w oddziale Oddział Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii. Uczestniczka wielu szkoleń, konferencji i sympozjów medycznych.

mgr Katarzyna Ryczkowska

Pedagog, terapeuta, nauczyciel przedszkolny i wczesnoszkolny, edukator Pozytywnej Dyscypliny, trener uważności dla dzieci i dorosłych. Przede wszystkim jest Mamą. Na pokładzie ma 3 dzieci w przedziale wiekowym 4-10 lat. Na co dzień prowadzi warsztaty z Pozytywnej Dyscypliny dla rodziców dzieci w wieku 0 – 18 lat oraz dla nauczycieli w szkołach, przedszkolach i żłobkach. Wspiera rodziców i nauczycieli w budowaniu relacji opartych na szacunku i zaufaniu. Jej pasją jest czytanie książek i joga. Szukając alternatywy od zwykłych ćwiczeń na zbyt małe napięcie mięśniowe u dzieci pomyślała o jodze dla dzieci i tak zaczęła się zabawa z asanami.  Ćwicząc jogę i uważność z dziećmi przede wszystkim dobrze się bawimy, jednocześnie kształtujemy poprawną postawę ciała, uczymy skupiania uwagi, koncentracji na oddechu. Na co dzień prowadzi zajęcia dla dzieci z jogi i uważności oraz szkoli nauczycieli jak wprowadzać te zajęcia w swoich grupach.
mgr Dorota Blumczyńska

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie kształcenia w WTTS. Wspiera rodziny podczas konsultacji, terapii i warsztatów oraz placówki edukacyjne i specjalistów pracujących z dziećmi przez superwizje i szkolenia. Nurty na których opiera swoją pracę to między innymi: teoria więzi, teoria poliwagalna, psychologia systemowa, psychologia narracyjna, rodzicielstwo bliskości, porozumienie bez przemocy. Prowadzi bloga by-byc.pl


mgr Beata Maroszczuk

Neurologopedka, Terapeutka Integracji Sensorycznej, trenerka nauki czytania metoda sylabową. Pracowała ponad 30 lat w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łobzie, gdzie zajmowała się głównie pracą z dziećmi z różnymi nieprawidłowościami rozwojowymi, szczególnie w zakresie rozwoju mowy oraz dziećmi z nieprawidłowym przetwarzaniem sensorycznym. Prowadziła też Punkt Logopedyczny będący filią Ośrodka dla Dzieci, Młodzieży i Osób Dorosłych z Zaburzonym Słuchem w Szczecinie. Ma duże doświadczenie w terapii osób. niesłyszących, implantowanych. Od kilku lat jest również wykładowcą w Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie. W styczniu 2022r. została dyrektorką nowo powstałego Żłobka Miejskiego Bajkowa Kraina w Łobzie. Decyzję o zmianie profesji z czynnego terapeuty na pracę w żłobku podjęła z dnia na dzień. Powód to poparte 30 letnim doświadczeniem terapeutycznym przekonanie, że najważniejsze jest jak najszybsze wykrycie nieprawidłowości rozwojowych i jak najszybsze objęcie malucha odpowiednią opieką specjalistyczną. Wyznaje zasadę, że mózg jest najbardziej neuroplastyczny i „chłonny” do 3 go roku życia i dlatego tak wiele można zdziałać na tym etapie rozwojowym. Zarówno z dziećmi z problemami, jak i maluchami neurotypowymi.mgr Joanna Cichoń

Pedagog specjalny, tyflopedagog, terapeuta widzenia z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi z niepelnosprawnosciami, w tym słabowidzącymi. Od lat wzbogacam wiedzę z zakresu rehabilitacji wzroku biorąc udział w specjalistycznych kursach i konferencjach. Zawodowo związana jestem m.in z Ośrodkiem Wczesnej Interwencji – do niedawna gdańskim, obecnie zgierskim. W procesie terapii niezwykle cenię holistyczne podejście do dziecka, bliską współpracę z jego rodziną i innymi specjalistami.

mgr Anna Jacel 

Neurologopeda kliniczny. Ukończyła Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na kierunku neurologopedia kliniczna, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej. Ukończyła także dwustopniowe studia magisterskie i licencjackie na kierunku logopedia i  logopedia z audiologią na Uniwersytecie Łódzkim oraz studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki. Na co dzień pracuje w interdyscyplinarnym zespole terapeutów w Ośrodku Wczesnej Interwencji PSONI Koło w Zgierzu, gdzie najbardziej ceni sobie wielospecjalistyczna opiekę dziecka oraz jego rodziny. Prowadzi terapię również w prywatnym gabinecie w Łodzi. W swojej pracy zawodowej najczęściej spotyka dzieci z różnymi wyzwaniami rozwojowymi tj. opóźniony rozwój mowy, trudności komunikacyjne, sprzężona niepełnosprawność, dzieci z wadami genetycznymi oraz z ASD.


dr Radosław Piotrowicz

dr n. hum. specjalność: pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie, oligofrenopedagogika, rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością. Wybitny specjalista, ekspert i konsultant we Wczesnej Interwencji – opieki nad małym dzieckiem, pomocy dziecku i rodzinie we wczesnym wspomaganiu rozwoju. Autor i inicjator projektów badawczych, w tym: jakość życia rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym; badanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów, również w SPE; badania screeningowe dzieci w wieku niemowlęcym – test rozwojowy małych dzieci w wieku 6-32 miesiące; wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (diagnoza- wspomaganie rozwoju – wsparcie rodziców – interdyscyplinarny model wsparcia); jakość życia osób niepełnosprawnych intelektualnie w modelu kompleksowego wsparcia na drodze dzieciństwo- dorastanie – dorosłość – starość. Autor serii książek MAŁE DZIECKO.mgr Kamila Gogół

Absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu na kierunku Pielęgniarstwo. Specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego. Specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego. Pielęgniarka ratunkowa. Certyfikowany Doradca Laktacyjny. Stale podnosi swoją wiedzę i kompetencje biorąc udział w szkoleniach i warsztatach m.in.: Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych; Sczepienia ochronne dla pielęgniarek; Resuscytacja krążeniowo-oddechowa; Neurorozwojowe standardy postępowania z noworodkiem i niemowlęciem w zakresie pielęgnacji; Rozszerzanie diety zdrowego niemowlęcia a możliwość wystąpienia niepożądanych objawów ze strony układu pokarmowego, odpornościowego oraz skóry; Terapeuta zmysłosensoryki z pasją; KONTAKT-czyli uważna komunikacja z dzieckiem. W swojej pracy wykorzystuje doświadczanie zdobyte podczas działalności w Ochotniczej Straży Pożarnej Grupie Ratownictwa Specjalistycznego Starówka we Wrocławiu. Pracowała również na oddziale transplantacji szpiku kostnego oraz na oddziale noworodkowym. Obecnie pracuje w żłobu na stanowisku dyrektora i pielęgniarki. Dba o wprowadzanie języka empatii w komunikacji. Pasjonatka rozwoju osobistego. Mama dwóch synów. Właścicielka wielu zwierząt domowych. Lubi rękodzieło, książki biograficzne, kontakt z przyrodą i roślinami.
mgr Wiktor Binięda

Pedagog, nauczyciel wspierający, trener kompetencji miękkich, przyszły psycholog. Od 10 lat związany z pracą pedagogiczną z dziećmi i dorosłymi. Pracował w placówkach opiekuńczo wychowawczych, fundacjach pomocowych czy firmach szkoleniowych. Aktualnie pedagog i nauczyciel na trzech szczeblach edukacyjnych: w szkole podstawowej, liceum ogólnokształcącym oraz szkole wyższej. Prywatnie ojciec rezolutnej 4 latki i wielki fan nowych technologii.

Menu