Statut

Statut I Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych sporządzono w dniu 5 listopada 2018 r. Ostatnia nowelizacja Statutu nastąpiła w dniu 11 kwietnia 2023 r.

Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu. Posiada osobowość prawną i zostało powołane na czas nieokreślony. Swoim zasięgiem obejmuje obszar całej Rzeczpospolitej Polskiej.

Menu