Studia MBA

Executive Master of Business Administration (MBA) dla kadry zarządzającej żłobków i klubów dziecięcych

 • Studia podyplomowe, 2 semestry
 • 1086 godzin, w tym 240 z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego, 36 pkt. ECTS tryb niestacjonarny, profil praktyczny
 • cena: 14.300 PLN / 2 semestry (z wizytą studyjną) 9.300 PLN (bez wizyty studyjnej)

Cele kształcenia

Master of Business Administration (MBA) dla kadry zarządzającej instytucjami opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 to elitarny kierunek, który wyposaży absolwentów w najwyższe kwalifikacje menedżerskie. Kierunek został stworzony w celu wzmocnienia wiedzy teoretycznej i praktycznej, niezbędnej dla dalszego rozwoju kariery oraz zarządzanych przez uczestników studiów placówkami. Program realizowany będzie przez specjalistów (praktyków) z Polski i zagranicy, reprezentujących różne dziedziny, takie jak: zarządzanie, PR, kontrola, wystąpienia publiczne, komunikacja, finanse.
Dynamiczny rozwój sektora instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Polsce powoduje, że wzrasta zapotrzebowanie na liderów, którzy profesjonalnie i efektywnie zadbają o jakość instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Polsce. Prowadzenie żłobka czy klubu dziecięcego to służba społeczeństwu przez dostarczanie najwyższej jakości usług z zakresu opieki nad dziećmi. Wymaga to szczególnego przygotowania i stałego podnoszenia umiejętności i kompetencji. Program studiów zawiera przedmioty, które w sposób kompleksowy obejmują wszystkie obszary funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Profil kandydata

Oferta skierowana do osób zajmujących się zawodowo opieką nad dziećmi do lat 3, przedstawicielom publicznych i niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych. Studia mogą rozpocząć osoby posiadające wykształcenie wyższe, zarządzające lub chcące zarządzać żłobkiem lub klubem dziecięcym, mające co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy nad dziećmi. Kandydaci powinni cechować się odpowiedzialnością, zorganizowaniem, ambicją, gotowością do podwyższania swoich umiejętności i kompetencji zawodowych.

Sylwetka Absolwenta

Absolwent kierunku potrafi skutecznie zarządzać żłobkiem lub klubem dziecięcym oraz efektywnie komunikować się w zespole, w tym rozwiązywać konflikty i zarządzać zmianą. Posiada profesjonalne podejście do pracy, wie, w jaki sposób otrzymać dofinansowanie na rozwój działalności i podniesienie jej jakości, przygotowuje dokumentację i rozlicza dotacje. Posiada odpowiednie kompetencje menedżerskie, jest dobrze zorganizowany i potrafi stworzyć perspektywiczną wizję rozwojowej działalności podległej placówki. Potrafi występować publicznie, wie, w jaki sposób zbudować zaufanie i wykorzystać personal branding w celu pozyskania nowych klientów. Działa według zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zna wymagania stawiane przez Kodeks Pracy pracownikom żłobków i klubów dziecięcych. Prowadzi podległą placówkę skutecznie i efektywnie, doskonale radzi sobie z podejmowaniem decyzji w sytuacjach krytycznych, także w dobie pandemii. Posiada wykfalifikowane kompetencje społeczne w zakresie zaawansowanej opieki nad dziećmi trudnymi i z niepełnosprawnościami, potrafi stworzyć dla nich dogodne warunki w podległej placówce oraz zatrudnić odpowiednią kadrę opiekunów.

Ramowy program studiów

Moduł I – Funkcjonowanie żłobków i klubów dziecięcych

 1. Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jako działalność regulowana
 2. Personel żłobka lub klubu dziecięcego, wymogi
 3. Wyżywienie w żłobku lub klubie dziecięcym
 4. Warunki przyjmowania dzieci do żłobka lub klubu dziecięcego, zasady ustalania opłat
 5. Statut i regulamin żłobka lub klubu dziecięcego
 6. Sprawozdawczość z realizacji opieki nad dziećmi do lat 3

Moduł II – Zarządzanie placówką

 1. Rachunkowość zarządcza i kontroling
 2. Prawne aspekty zarządzania w żłobku lub klubie dziecięcym
 3. Zarządzanie w czasach pandemii
 4. Zarządzanie zmianą
 5. Przygotowanie dyrektora żłobka lub klubu dziecięcego do wygłaszania publicznych przemówień
 6. Zarządzanie jakością w żłobku lub klubie dziecięcym

Moduł III – Kontrola żłobków i klubów dziecięcych

 1. Przygotowanie kadry zarządzającej do kontroli żłobka lub klubu dziecięcego ze strony jednostek samorządu terytorialnego
 2. Zasady przygotowywania niezbędnej dokumentacji
 3. Wymogi sanitarno-lokalowe, stan techniczny i higieniczny pomieszczeń
 4. Wymogi kadrowe
 5. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Moduł IV – Efektywna komunikacja kadry zarządzającej w żłobkach i klubach dziecięcych

 1. Efektywna komunikacja jako sukces dobrej współpracy
 2. Relacje w zespole – od konfliktu do współpracy
 3. Zasady tworzenia silnego i kreatywnego zespołu
 4. Motywowanie zespołu, wspieranie kadry

Moduł V – Pierwsza pomoc pediatryczna, BHP

 1. Postępowanie powypadkowe w żłobku lub klubie dziecięcym
 2. Bezpieczeństwo pożarowe, Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego
 3. Wymagania stawiane przez Kodeks Pracy pracownikom żłobków, przedszkoli i innych placówek edukacyjnych
 4. Dokumentacja ryzyka zawodowego
 5. Szkolenie BHP

Moduł VI – Zaawansowana opieka nad dzieckiem w żłobku i klubie dziecięcym

 1. Praca z dzieckiem z niepełnosprawnością
 2. Wczesne wykrywanie nieprawidłowości rozwojowych
 3. Zachowania trudne, wspieranie kompetencji emocjonalnych
 4. Autyzm w grupie żłobkowej
 5. Dziecko wysoko wrażliwe w żłobku

Moduł VII – Kompetencje menedżerskie

 1. Koncepcje zarządzania jakością w żłobku i klubie dziecięcym
 2. Przywództwo, zarządzanie zespołem
 3. Budowanie pozycji w zespole
 4. Dobra organizacja i wizja jako fundament skutecznego prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego
 5. Szczegółowe kompetencje menedżerskie dyrektora żłobka lub klubu dziecięcego

Moduł VIII – Dofinansowanie krajowe i unijne, dotacje

 1. Dotacje z budżetu państwa – zasady wydatkowania, rozliczania i kontrola
 2. Przygotowywanie wniosków w ramach naborów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
 3. Fundusze Europejskie na żłobki i kluby dziecięce
 4. Program Maluch+

Moduł IX

 1. Wizyta studyjna (5 dni) w żłobku i klubie dziecięcym (Włochy)

Moduł X – Marketing i prawidłowe wdrożenie RODO w żłobkach i klubach dziecięcych

 1. Prowadzenie strony internetowej dostosowanej do wymogów ustawy o dostępności cyfrowej
 2. Prowadzenie biuletynu informacji publicznej
 3. Podstawy dopuszczalności przetwarzania danych osobowych przez kadrę zarządzającą żłobka i klubu dziecięcego
 4. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych
 5. Pozyskiwanie klientów oraz budowanie zaufania rodziców w social mediach
 6. Personal branding kadry zarządzającej

MBA dla kadry zarządzającej żłobków i klubów dziecięcych kończy się testem i obroną pracy dyplomowej.

Studia Master of Business Administration (MBA) dla kadry zarządzającej żłobków i klubów dziecięcych uprawnia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa. Podstawa prawna: art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2020, poz. 735).

Menu