ZARZĄD

mgr, MBA Robert Wilczek – Prezes zarządu

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, absolwent studiów podyplomowych i kursów: MBA (Fachhochschule des Mittelstands Bielefeld), Zarządzanie Projektami, Zarządzanie Oświatą, Coaching z psychologią, Porozumienie bez przemocy wg metody Marshalla Rosenbegra. Pełnił funkcję Dyrektora Uczelni Wyższych w Warszawie i Pełnomocnik Rektora Wyższej Uczelni ds. rozwoju. Założyciel oraz Prezes I Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych, Dyrektor Akademii Oświaty, Placówki Kształcenia Ustawicznego. Inicjator projektów i programów edukacyjno-profilaktycznych w zakresie polityki rodzinnej, polityki społecznej oraz projektów żywieniowych. Współpracuje z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej oraz jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć i inicjatyw z zakresu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Warsztat trenerski szkolił m.in. w PBB na Jersey, Highlands College Jersey czy Uniwersytecie WSB Merito. Przez kilka lat kierował międzynarodowym i międzykulturowym zespołem 30 osób na Jersey Channel Islands. Od 2019r. prowadzi szkolenia dla pracowników i dyrektorów żłobów i klubów dziecięcych. Prowadzi szkolenia z zakresu Porozumienia bez Przemocy, komunikacji empatycznej czy budowania zespołu.

mgr inż. Bartosz Rakowski – Członek zarządu

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz Politechniki Łódzkiej. Specjalista w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, a od 10 lat również specjalista ds. BHP. Mgr inż. Bezpieczeństwa Pożarowego. Członek Zarządu Stowarzyszenia.

Menu