Wychowawca małego dziecka

STUDIA PODYPLOMOWE
Wychowawca małego dziecka

 • Studia podyplomowe, 2 semestry
 • 1086 godzin, w tym 180 z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego
 • tryb niestacjonarny, profil praktycznym

Cele kształcenia

Celem kształcenia w ramach studiów podyplomowych jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie). Program umożliwia zapoznanie z zagadnieniami w zakresie psychologii rozwojowej dziecka do lat 3, w tym rozwoju psychomotorycznego, psychicznego i emocjonalnego. W trakcie zajęć omówione zostaną rodzaje zaburzeń w okresie niemowlęcym i wczesnego dzieciństwa, poruszony zostanie problem przemocy wobec dziecka, a dobrane metody i formy realizacji zajęć przygotują słuchacza do reagowania i współdziałania w grupie z dzieckiem przejawiającym cechy trudności rozwojowych lub dzieckiem-ofiarą przemocy. Studia podyplomowe przewidują także budowanie planów dydaktyczno-wychowawczych oraz scenariuszy pracy z dzieckiem, jak również realizację zajęć praktycznych w jednej z placówek, która jest członkiem I Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych

Profil kandydata

Studia skierowane są do osób chcących pracować w zawodzie wychowawcy dzieci do lat 3 lub do osób, które pracują w instytucjach opieki nad dziećmi wieku do lat 3, a którzy zamierzają podnieść kwalifikacje zawodowe. Kandydat musi posiadać wykształcenie wyższe zawodowe lub magisterskie. Oferta zainteresuje opiekunów czynnych zawodowo, chcących poszerzyć swoje dotychczasowe kwalifikacje.

Sylwetka Absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych kierunku Wychowawca małego dziecka jest gotowy do pracy z dziećmi do lat 3, zna czynniki ryzyka nieprawidłowego rozwoju psychomotorycznego oraz zasady wspomagania rozwoju dziecka w grupie żłobkowej, a także sposoby rozpoznawania autostymulacji charakterystycznej w określonej grupie wiekowej. Wie, jak należy przygotować otoczenie i zorganizować czas w placówce, kreuje warunki generalizujące wiedzę, buduje i wprowadza plany aktywności. W stopniu zaawansowanym zna metodykę pracy z dziećmi do 3 roku życia, dobiera aktywności zgodnie ze strefą najbliższego rozwoju i potrzebami małego dziecka. Prowadzi ćwiczenia rozwijające jego samodzielność, a także dobiera właściwe metody pracy z dziećmi z trudnościami i niepełnosprawnościami.

Ramowy program studiów.

Moduł I Psychologia rozwojowa dziecka do lat 3

 1. Rozwój psychomotoryczny dziecka do lat 3

a) Umiejętności dziecka z zakresu motoryki małej w trzech grupach wiekowych ( 0 – 12 miesiąca, 13 – 24 miesiąca, 25 – 36 miesiąca)
b) Umiejętności dziecka z zakresu motoryki dużej w trzech grupach wiekowych ( 0 – 12 miesiąca, 13 – 24 miesiąca, 25 – 36 miesiąca)
c) Czynniki ryzyka nieprawidłowego rozwoju psychomotorycznego
d) Obserwacja dziecka w grupie żłobkowej – w jaki sposób ocenić kamienie milowe w rozwoju dziecka
e) Wspomaganie rozwoju psychomotorycznego w grupie żłobkowej

 1. Rozwój psychiczny dziecka do lat 3

a) Podstawy neuropsychologii (omówienie budowy mózgu, neuroprzekaźników, czynników prenatalnych wpływających na późniejsze funkcjonowanie OUN dziecka)
b) Pojęcie temperamentu
c) Rozwój temperamentu do 1 roku życia dziecka
d) Rozwój temperamentu w 2. i 3. roku życia dziecka
e) Pojęcie osobowości
f) Rozwój osobowości u dziecka do lat 3
g) Kształtowanie się moralności u dziecka w wieku 0 – 3 lat
h) Teoria umysłu i jej wpływ na kształtowanie się umiejętności psychospołecznych dziecka do lat 3
i) Umiejętności dziecka do lat 3 z zakresu rozwoju psychospołecznego

 1. Rozwój emocjonalny dziecka do lat 3

a) Teoria przywiązania
b) Style przywiązania – omówienie
c) Pojęcie emocji. Czym różni się emocja od uczucia?
d) Emocje podstawowe i złożone
e) Rozwój emocjonalny dziecka do lat 3
f) Złość u dziecka – sposoby reagowania w grupie żłobkowej
g) Autostymulacje u dziecka w wieku żłobkowym – rozpoznanie autostymulacji charakterystycznej w określonej grupie wiekowej, sposoby radzenia sobie w sytuacji autostymulacji dziecka, obserwacja zachowań autostymulacyjnych u dziecka

 1. Zadania rozwojowe dziecka do lat 3

a) Omówienie najważniejszych zadań rozwojowych dzieci w wieku żłobkowym
b) Rozwojowe etapy kryzysów w rozwoju dziecka – omówienie
c) Lęk separacyjny – omówienie
d) Poszukiwanie potrzeb dziecka – omówienie czym są potrzeby, w jaki sposób możemy poszukiwać z dzieckiem jego potrzeb

Moduł II Zaburzenia psychiczne i rozwoju w okresie niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa (omówienie wybranych aspektów)

 1. Zaburzenia nastroju u niemowląt i dzieci do lat 3

a) Depresja w wieku niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa

 1. Zaburzenia lękowe u dzieci do lat 3
 2. Zaburzenia zachowań związane z jedzeniem
 3. Zaburzenia zachowań związanych ze snem
 4. Zaburzenie regulacji związane z przetwarzaniem bodźców sensorycznych
 5. Psychopatologia zabawy
 6. Zaburzenia tworzenia relacji i komunikowania się
 7. Rozwój dziecka z Zespołem FAS ( Alkoholowy Zespół Płodowy) i jego umiejętności psychospołecznych
 8. Współdziałanie w grupie z dzieckiem przejawiającym cechy trudności rozwojowych lub zaburzeń rozwojowych

Moduł III Przemoc wobec dziecka

 1. Definicja przemocy
 2. Rodzaje przemocy
 3. Wpływ przemocy na rozwój psychiczny dziecka
 4. Dziecko jako ofiara, dziecko jako świadek przemocy
 5. Podejrzenie o stosowaniu przemocy wobec dziecka – omówienie procedury niebieskiej karty
 6. Analiza studium przypadku – ćwiczenia praktyczne, omówienie przypadków

Moduł IV Komunikacja z dzieckiem do lat 3

 1. Komunikacja – pojęcie komunikacji
 2. Trudności w komunikacji w grupie żłobkowej, z rodzicem
 3. Komunikacja empatyczna – wprowadzenie pojęcia i ogólnych cech charakterystycznych
 4. Praktyczne zastosowanie umiejętności komunikacyjnych
 5. Uważność w pracy opiekuna żłobkowego (techniki mindfulness – praktyczne zastosowanie)
 6. Sposoby komunikacji z dzieckiem w grupie żłobkowej w zależności od jego potrzeb rozwojowych

Moduł V Wsparcie opiekuna

 1. Stres w pracy opiekuna żłobkowego
 2. Symptomy wypalenia zawodowego
 3. Radzenie sobie w sytuacjach stresowych
 4. Dbanie o swoje zdrowie psychiczne – psychoedukacja
 5. Poszukiwanie pomocy psychologicznej (rodzaje wsparcia, które można uzyskać)

Moduł VI Organizacja pracy w placówce opieki nad dziećmi do lat 3

 1. Organizacja czasu w placówce. Przygotowanie otoczenia zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
 2. Tworzenie otoczenia pobudzającego ciekawość poznawczą
 3. Kreowanie warunków generalizujących wiedzę
 4. Potrzeby sensoryczne małego dziecka a otoczenie
 5. Budowanie i wprowadzanie planów aktywności

Moduł VII Metodyka pracy z dzieckiem do 3 roku życia

 1. Definiowanie strefy najbliższego rozwoju
 2. Wprowadzenie w zasady dydaktyki ogólnej oraz specjalnej
 3. Etapy kształtowania pojęć
 4. Rozwijanie umiejętności w poszczególnych sferach rozwoju
 5. Metodyka prowadzenia zajęć w poszczególnych grupach wiekowych
 6. Metodyka czytania oraz wczesne uczenie się matematyki
 7. Motywowanie dzieci do komunikacji
 8. Zabawy rozwijające sprawność manualną
 9. Zabawy rozwijające sprawność motoryczną
 10. Zabawy stymulujące poszczególne zmysły

Moduł VIII Budowanie planów dydaktyczno-wychowawczych oraz scenariuszy

 1. Dobieranie aktywności zgodnie ze strefą najbliższego rozwoju oraz potrzebami małego dziecka
 2. Zapoznanie z pojęciami operacyjnymi
 3. Wprowadzenie w samodzielność
 4. Przygotowanie ćwiczeń rozwijających samodzielność małego dziecka
 5. Trening higieniczny
 6. Tworzenie planu pracy z dzieckiem z wybiórczością pokarmową

Moduł IX Prowadzenie dziecka z trudnościami

 1. Analiza zachowań trudnych
 2. Tworzenie strategii minimalizujących wystąpienie zachowań
 3. Charakterystyka funkcjonowania dziecka z niepełnosprawnościami
 4. Zapoznanie z metodami rehabilitacji oraz terapii małych dzieci
 5. Metodyka codziennej pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością
  Moduł X Zajęcia praktyczne z jednej z placówek I Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych

Studia kończą się obroną pracy dyplomowej.

Menu