Kurs na opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym

Program szkolenia został przygotowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna.

CEL I EFEKTY

Celem ogólnym szkolenia jest uzyskanie umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu opiekuna dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym zgodnie z wytycznymi Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.2011.45.235) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz opiekuna dziennego (Dz.U.2011.69.368).

Cele szczegółowe szkolenia to uzyskanie kwalifikacji zawodowych właściwych dla zawodu opiekuna dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym, a mianowicie:

  • nabycie wiedzy oraz umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki, komunikacji interpersonalnej, prawa, dietetyki oraz higieny i bezpieczeństwa pracy do wykonywania pracy opiekuna, do którego obowiązków należy fachowa (profesjonalna) opieka (opieka, pielęgnacja, wychowanie oraz uczestnictwo  w poszczególnych okresach rozwoju) nad dzieckiem,
  • kształtowanie, wzmacnianie i rozwijanie cech psychofizycznych i właściwej postawy uczestników szkolenia istotnych z punktu widzenia pełnienia roli opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

PROGRAM

Czas trwania szkolenia: 3 miesiące. Roczne bezpłatne wsparcie merytoryczne opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

Kształcenie odbywa się w oparciu o pięć modułów:

PRAKTYKI ZAWODOWE

Praktyki zawodowe zostaną przeprowadzone w jednej z instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, która należy lub współpracuje z I Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych.

Podczas praktyk uczestnik kursu zapoznaje się ze strukturą i funkcjonowaniem placówki, wykorzystuje w praktyce zdobytą wiedzę i umiejętności. Praktyka zawodowa podzielona jest na część obserwacyjną, podczas której słuchacz asystuje w opiece i wychowaniu dzieci oraz na część uczestniczącą, gdzie słuchacz samodzielnie zajmuje się pielęgnacją i wychowaniem dziecka.

Podczas realizowanej praktyki zawodowej słuchacz prowadzi dokumentację z procesu wychowania i rozwoju dziecka. Uczestnik szkolenia otrzyma wsparcie ze strony mentora, który będzie rozwijał jego umiejętności i kompetencje.

DYPLOM

Absolwent szkolenia po zakończeniu wszystkich przewidzianych w programie modułów uzyska świadectwo ukończenia szkolenia potwierdzające jego kompetencje (uprawnienia) niezbędne do wykonywania zawodu opiekuna dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym zgodnie z wytycznymi Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz.U.2011.45.235) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz opiekuna dziennego (Dz.U.2011.69.368).

Wzór świadectwa  jest zgodny z wytycznymi Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.2011.45.235) oraz z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz.U.2011.69.368).

AKREDYTACJA MINISTERSTWA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJDecyzja nr 23 /2020 Minister Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 lipca 2020 r.

Organizator: Akademia Oświaty, Placówka Kształcenia Ustawicznego

Partner: I Ogólnopolskie Stowarzyszenie Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych

ZAPISY

Tel: 514 433 664
e-mail: projekty@zlobkikluby.org

Menu